Zbigniew_ChrzanowskiHistoria powołania Klastra Ratownictwa, Bezpieczeństwa, Ochrony Ludności i Środowiska Naturalnego, którego jest Pan Koordynatorem sięga roku 2013. To pierwsza taka inicjatywa w naszym kraju. Proszę przybliżyć naszym Czytelnikom cele i misję Klastra.

logo-klaster-ratownictwaMisją Klastra jest wspieranie integracji jego Członków w zakresie kreowania i realizacji projektów inwestycyjnych i biznesowych, a także dążenie do ciągłego rozwoju kompetencji i wdrażania najnowszych technik w sektorze ratownictwa, bezpieczeństwa, ochrony mienia, ludności i środowiska naturalnego. Cel strategiczny to rozwój infrastruktury i wzbogacenie wiedzy oraz transfer doświadczeń między uczestnikami Klastra w celu doskonalenia rozwiązań z zakresu ratownictwa, bezpieczeństwa, ochrony mienia, ludności i środowiska naturalnego. W obecnych – turbulentnych geopolitycznie czasach istnieje silna konieczność utworzenia globalnego forum wymiany doświadczeń i wiedzy dla podmiotów zaangażowanych w działalność na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa: ekspertów i praktyków świata przemysłu, środowisk akademickich reprezentantów rządu oraz przedstawicieli społeczeństwa.

Czy w Europie podejmowane były wcześniej i czy są obecnie podejmowane podobne inicjatywy w sektorze bezpieczeństwa, czy też jesteście Państwo prekursorem w tym zakresie?

Klaster jest pierwszą tego rodzaju inicjatywą w Polsce i jedną z pierwszych w Europie, jednak nie jedyną – na szczęście. W Europie, tuż za naszą południową granicą w Czechach od 2010 r. funkcjonuje klaster działający w obszarze technologii bezpieczeństwa i ochrony. We Francji pod koniec 2015 r. również został powołany klaster w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

To niezmiernie pozytywne i jak pokazują doświadczenia ostatnich miesięcy – pożądane zjawisko, będące odpowiedzią na faktyczne potrzeby.

W obecnych czasach z jednej strony mamy do czynienia z szybkim i globalnym postępem cywilizacyjnym, z drugiej z pojawieniem się i występowaniem nowych zagrożeń. Jakie działania związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w tym zakresie realizowane są przez Klaster?

To prawda. Mając powyższe na uwadze, jako Koordynator Klastra podejmuję wszelkie będące w moim zasięgu wysiłki na rzecz wymiany doświadczeń, pomysłów i wiedzy zarówno między krajowymi, jak i międzynarodowymi organizacjami bezpieczeństwa chemicznego. Członkowie Klastra – liderzy rodzimego, a w niektórych przypadkach – również europejskiego – rynku efektywnie wykorzystują możliwości, jakie niosą ze sobą środki inansowe Unii Europejskiej. Z wykorzystaniem funduszy perspektywy finansowej 2007-2013 czy 2014-2020 (a jeszcze wcześniej – funduszy przedakcesyjnych) opracowują innowacyjne w skali kraju i Europy oraz prowadzą ambitne projekty badawczo-rozwojowe, a następnie komercjalizują, najczęściej w formie wdrożenia we własnej produkcji.
Mieliśmy przyjemność gościć na Państwa stoisku podczas Światowego Kongresu Bezpieczeństwa Chemicznego CHEMSS 2016 i zorganizowanych równolegle Międzynarodowych Targach Bezpieczeństwa Chemicznego CHEM-SAFETY-EXPO w kwietniu bieżącego roku. Czy Państwa działania w najbliższym czasie będą również zorientowane na bezpieczeństwo chemiczne?

Kongres oraz Targi pokazały, że bezpieczeństwo chemiczne jest niezmiernie ważną gałęzią gospodarki krajowej i między- narodowej. Ilość oraz rodzaj zagrożeń związanych z transportem, przetwarzaniem i magazynowaniem substancji niebezpiecznych wymaga planowego przygotowania do likwidacji skutków awarii. Klastrowicze oferują wiele rozwiązań już stosowanych przez służby ratownicze, ale również pracują nad nowymi produktami. Dlatego tez wiele wysiłków wkładają w poszukiwanie doinansowania ze środków unijnych na realizację rozwiązań innowacyjnych, jednocześnie promujących polskie produkty poza granicami kraju.
Członkami Klastra są renomowane firmy, przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe i instytuty badawcze działające m.in. w obszarze ochrony przeciwpożarowej oraz sprzętu i urządzeń ratownictwa technicznego, chemicznego, wyposażenia pożarniczego, pojazdów specjalnych. Współpraca pomiędzy tymi podmiotami to potężny transfer wiedzy, doświadczeń i możliwość doskonalenia stosowanych rozwiązań.
Członkowie Klastra to przede wszystkim duże firmy, które mają ogromny dorobek oraz własne plany rozwojowe i produktowe. Efektem współpracy klastrowiczów jest wiele wyrobów, które można nazwać produktem Klastra, np. samochód dowodzenia i łączności użytkowany przez Państwową Straż Pożarną.

Czy w związku z występowaniem nowego rodzaju zagrożeń zauważacie Państwo konieczność dostosowywania dotychczasowych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa do nowych, zmieniających się warunków?

Oczywiście zauważamy potrzebę dostosowania rozwiązań do występujących zagrożeń. Ale decydujący głos mają odbiorcy. To oni kształtują rodzaj i wielkość produkcji. Wstępna ocena zapytań ofertowych pokazuje jakie rodzaje pojazdów i sprzętu interesują odbiorców. Szczególnie odbiorcy zagraniczni szybko reagują na występujące zagrożenia i próbują doposażyć służby w specjalistyczne wyposażenie.

Skuteczność prowadzonych działań ratowniczych przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa ekip ratowniczych w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia to ogromnie trudne i odpowiedzialne zadania, przed którymi stają kierujący akcjami ratowniczymi oraz członkowie ekip ratowniczych. Czy w tym aspekcie bezpieczeństwa i jego skali zauważacie Państwo w ostatnich latach w Europie i na świecie zmiany wynikające z nowego rodzaju zagrożeń np. zagrożeń chemicznych lub terrorystycznych?

Wydarzenia z ostatnich kilku lat pokazują konieczność podejmowania działań na obszarach silnie zurbanizowanych, w których przebywa wielu ludzi. Konieczne jest wypracowanie procedur oraz doposażenie służb w pojazdy i sprzęt, które pozwolą na podjęcie szybkich działań ratowniczych. Przy od- działywaniu zagrożeń biologicznych, chemicznych i nuklearnych wymagane są działania służb na skalę masową. Wiąże się to ze zmianą rozmieszczenia jednostek specjalistycznych oraz doposażeniem w mobilne jednostki sprzętowe. Ważną sprawą jest kwestia uświadamiania społeczeństwa o zagrożeniach oraz wypracowanie metody reagowania na powszechne zagrożenia chemiczne.
W jakich obszarach i w jakim kierunku Pańskim zdaniem będzie w najbliższych latach rozwijała się dziedzina bezpieczeństwa w zakresie ratownictwa, ochrony ludności oraz ochrony środowiska naturalnego?
Firmy działające w branży bezpieczeństwa reagują na zidentyikowane zagrożenia oraz realizują zapotrzebowanie służb odpowiedzialnych za ochronę ludności i środowiska naturalnego. Przewiduje się, że rozwój dziedziny bezpieczeństwa determinować będą katastrofy naturalne i zagrożenia społeczne oraz niesienie pomocy humanitarnej

Dziękujemy za rozmowę