ciop_980_200_1

„Zdrowie” zostało zdefiniowane przez Światową Organizację Zdrowia, jako stan pełnego, dobrego samopoczucia/dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, co stanowi podstawę dobrego i godnego życia. Niestety, nie każdy przywiązuje wagę do tego obszaru życia. Dlatego istnieje potrzeba prowadzenia działań, dzięki którym ludzie zaczną zwracać większą uwagę na stan swojego zdrowia i będą mieli większy wpływ na czynniki go kształtujące. Także w miejscu pracy.
Jedną z inicjatyw z zakresu promocji zdrowia i bezpiecznych zachowań w miejscu pracy jest tegoroczna kampania społeczna pn. „Zdrowie pracowników zyskiem firmy”, realizowana przez CIOP-PIB w ramach III etapu (2014-2016) programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”.
Celem kampanii jest budowanie i rozwijanie partnerskiej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w obszarze ochrony zdrowia pracujących poprzez wymianę dobrych praktyk, a także upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia człowieka w środowisku pracy oraz podnoszenie świadomości pracowników i pracodawców z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia człowieka w środowisku pracy.

Więcej informacji (przejdź)

Plakat_2016