Budownictwo jest branżą, w której ryzyko wystąpienia zagrożeń dla życia i zdrowia jest stosunkowo największe. Wynika tak z badania Koalicji Bezpieczni w Pracy „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce”. Równocześnie respondenci przyznali, że świadomość pracowników w tym obszarze systematycznie rośnie, warunki pacy na budowach ulegają poprawie, co potwierdza także coraz mniejsza liczba wypadków w tym sektorze.

koalicja-bezpieczni-w-pracyZ roku na rok obserwujemy, że liczba wypadków w branży budowlanej maleje. Według danych GUS  w pierwszym półroczu 2016 roku liczba śmiertelnych wypadków na placach budowy wynosiła 22. W ciągu całego 2015 roku było ich 69. To niemal dwa razy mniej niż pięć lat temu, kiedy to takich wydarzeń było aż 114.

Szczególnie w okresie, gdy temperatury są dodatnie i ze względów technologicznych następuje okres wzmożonych prac budowlanych i remontowych, warto zrobić przegląd najlepszych przykładów.

Niewątpliwie, na uwagę zasługują Standardy Prac w Budownictwie, przygotowane przez praktyków i ekspertów działających w ramach Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Dokument ten ustala środki oraz metody ograniczania i minimalizacji ryzyka związanego z pracą na budowach. Wśród najważniejszych aspektów podnoszenia bezpieczeństwa w tym obszarze wymienia się:

  • działania mające na celu unikanie zagrożenia (planowanie i przewidywanie zagrożeń pozwalające na właściwą organizację prac, zmianę technologii);
  • zapewnienie środków ochrony zbiorowej (takich jak wyznaczenie strefy pracy, bariery ochronne, siatki ochronne, osłony maszyn);
  • zapewnienie środków ochrony indywidualnej.

Tego typu opracowania powinny być nie tylko źródłem wiedzy i przykładem zasad, które warto wprowadzić na placach budowy, ale też swego rodzaju regulaminem.

Coraz więcej firm organizuje cykliczne kampanie edukacyjne, które przypominają o tym, jak prawidłowo korzystać ze sprzętu, jakich zachowań unikać i jak kształtować swoje codzienne nawyki, żeby unikać potencjalnych zagrożeń. Doskonałym przykładem zwiększania świadomości w zakresie bezpieczeństwa jest Światowy Dzień Bezpieczeństwa w Pracy, ustanowiony przez Międzynarodową Organizację Pracy.

Firma LafargeHolcim w Polsce, dla której kwestie bezpieczeństwa w pracy są absolutnym priorytetem, prowadzi szereg działań mających na celu podniesienie świadomości pracowników w tym obszarze.

– Branża budowlana na całym świecie uznawana jest za jedną z najbardziej niebezpiecznych. Wynika to przede wszystkim z tego, że w naszym sektorze jest bardzo dużo maszyn ciężkich, dodatkowo często praca prowadzona jest w trudnych warunkach oraz często mamy do czynienia z ciężką pracą fizyczną. Mając tę świadomość i chcąc być liderem w obszarze bezpieczeństwa, uważamy że najważniejsze jest osobiste zaangażowanie i świadomość naszych pracowników w kwestiach związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia – mówi Jarosław Wilk, Dyrektor ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia LafargeHolcim w Polsce. – Jesteśmy zdania, że 50 proc. sukcesu w obszarze bezpieczeństwa to bezpośrednia odpowiedzialność i zaangażowanie każdego z nas. Dlatego prowadzimy obustronny dialog z pracownikami w celu zwiększania personalizacji bezpieczeństwa. Nasza kadra menadżerska w trakcie wizyt na terenie zakładu poświęca dużo uwagi na zrozumienie dlaczego czasami określona czynność nie jest wykonywana zgodnie z przyjętymi zasadami. Zależy nam żeby nawet w trakcie audytu prezentować taką postawę ponieważ to osoby pracujące w kopalni czy cementowni bezpośrednio są narażone na ewentualne niebezpieczeństwa, to właśnie ich zdanie i informacja zwrotna są najważniejsze – dodaje.

Zapewnienie odpowiednich standardów BHP to obowiązek pracodawcy. Jednak prowadzenie robót budowlanych w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników wymaga znajomości stosowania zasad i środków wpływających na bezpieczeństwo przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Zarówno pracodawcy, pracownicy jak i podwykonawcy muszą mieć świadomość jak ważne jest stosowanie się do zasad BHP. Ich przestrzeganie i egzekwowanie wymaga zaangażowania każdej ze stron. Statystyki  GUS wskazują bowiem, że nadal najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy jest nieprawidłowe zachowanie przebywających na budowie osób (w ponad połowie wypadków).

Informacje na temat Koalicji Bezpieczni w Pracy dostępne są w serwisie: www.bezpieczniwpracy.pl.

Ciekawostki na temat kultury bezpieczeństwa w pracy można znaleźć również na portalu Facebook: www.facebook.com/bezpieczniwpracy.

***

Koalicja Bezpieczni w Pracy zawiązana została z inicjatywy firm CWS-boco Polska, PW Krystian, LafargeHolcim oraz TenCate Protective Fabrics w 2014 roku, w celu promowania kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy wśród pracowników i pracodawców. W 2015 roku do grona Koalicjantów dołączyła firma SEKA S.A.  Cel Koalicji realizowany jest poprzez działalność edukacyjną na temat obowiązujących norm i procedur oraz pokazywanie dobrych praktyk oraz informowanie o korzyściach wynikających z wdrażania wysokich standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy.