Rzeszowski i Krakowski Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, przy współudziale Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie organizują w dniach 6-7 kwietnia br. drugą cykliczną międzynarodową konferencję „Współczesne zagrożenia w miejscu pracy – aspekt teoretyczny i praktyczny”.

Patronat honorowy nad konferencją objął prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski – Rektor Politechniki Rzeszowskiej. Miesięcznik Przyjaciel przy Pracy objął konferencję patronatem medialnym.
Dążeniem generalnym konferencji jest wypracowanie optymalnych metod identyfikacji zagrożeń występujących w środowisku pracy pozwalających na adekwatne ich oszacowanie oraz rzetelną ocenę ryzyka zawodowego w dążeniu do skutecznego wyeliminowania tych zagrożeń ze środowiska pracy człowieka.
Konferencja skierowana jest do służby BHP, pracodawców, organizacji i stowarzyszeń pozarządowych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, instytucji a także pracowników.

http://konferencja-bhp.pl/