3M

Firma 3M Poland od kilku lat prowadzi działania edukacyjne w szerokim zakresie BHP, a większość z nich wiąże się z kampanią Chroń Swój Świat. Współpracuje z jednostkami administracji publicznej, uczelniami oraz zakładami pracy. Głównym celem kampanii jest pokazanie wagi poprawnego użytkowania środków ochrony indywidualnej, a jedną z inicjatyw jest zorganizowanie przez Działy Badań i Rozwoju oraz Bezpieczeństwa Pracy konferencji tematycznej poświęconej pracy na wysokości, która odbędzie się 10 października 2017 r. w Centrum Innowacji 3M we Wrocławiu, ul. Kowalska 143. Celem takich działań jest stworzenie jak najszerszej platformy porozumienia skupionej wokół poprawy bezpieczeństwa pracy, a w szczególności podniesienia jakości szkoleń w zakresie BHP.

ppp-pm

Szczegółowe informacje na temat inicjatywy można znaleźć na stronie internetowej

www.chronswojswiat.pl/konferencje/

Wzorem poprzedniego roku na konferencji będą gościć prelegenci reprezentujący szerokie spektrum opinii. Eksperci Instytutu Medycyny Pracy oraz Grupy Beskidzkiej GOPR przedstawią aspekty zdrowotne związane z upadkiem z wysokości. Eksperci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – PIB oraz 3M przedstawią wymagania oraz regulacje dotyczące sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Nie zabraknie również specjalistów projektujących systemy zabezpieczające przed upadkiem z wysokości oraz ich użytkowników, którzy pokażą jak należy prowadzić projekty poprawiające bezpieczeństwo pracy. Istotny wkład z pewnością będzie miała Państwowa Inspekcja Pracy

Do rzeczywistych i trwałych zmian w zakresie BHP niezbędne jest zgromadzenie jak najszerszego grona osób gotowych stale podnosić poziom bezpieczeństwo pracy.

Poniżej przedstawiamy krótkie streszczenia planowanych referatów:

Upadek z wysokości – epidemiologia i skutki zdrowotne

dr Zbigniew Jóźwiak, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera

Autor przedstawi dane epidemiologiczne dotyczące upadków z wysokości związanych z wykonywaniem pracy zawodowej. Dane te pochodzą z wybranych (poza Polską) krajów – Stanów Zjednoczonych, Australii, Hongkongu, Indii, Niemiec, Austrii i Wlk. Brytanii. Przedstawione dane obejmują m.in. liczbę upadków z wysokości ogółem i śmiertelnych, strukturę działów gospodarki i zawodów, w których zatrudnione były osoby poszkodowane. Wskazane zostaną także najważniejsze przyczyny wypadków przy pracy związanych z upadkiem z wysokości. W prezentacji zamieszczone będą także najczęstsze urazy powstałe w wyniku upadku z wysokości, jak również medyczne przyczyny śmierci na skutek wypadków tego rodzaju.

Aspekty zdrowotne związane z upadkiem z wysokości

lek. med. Paweł Nawrocki, Grupa Beskidzka GOPR

Referat będzie dotyczył zespołu zawisu w uprzęży (ang. Harness hang syndrom) zwanym też urazem z zawisu (ang. suspension trauma). Do jego powstania dochodzi w przypadku odpadnięcia i zawisu w uprzęży. Czas zawisu mogący wywołać zespół jest krótki, a rozwinięty zespół prowadzi do zgonu. W referacie autor opisze objawy, sposoby zapobiegania rozwojowi zespołu i postępowanie z poszkodowanym z zespołem zawisu.

Świadomość stosowania Środków Ochrony Indywidualnej w zakresie ochrony przed upadkiem z wysokości

Artur Kempkiewicz, Państwowa Inspekcja Pracy

W referacie autor przedstawi zagrożenia, jakie wiążą się z pracą na wysokości. Opisze, jakie błędy popełniają pracownicy przy doborze środków chroniących przed upadkiem z wysokości, a także, jakie konsekwencje wynikają z nieużywania środków chroniących przed upadkiem z wysokości. Podczas prezentacji przedstawi również zdjęcia wypadków przy pracy związanych z upadkami z wysokości.

Wymagania i metody badań indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości w świetle nowego rozporządzenia, norm zharmonizowanych oraz dokumentów RfU Grupy pionowej VG-11

dr inż. Krzysztof Baszczyński; Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Referat będzie zawierał informacje od najbardziej ogólnych z rozporządzenia do bardziej szczegółowych z norm zharmonizowanych i przykłady RfU dotyczące konkretnych rozwiązań sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Referat będzie dotyczył podstawowych składników systemów chroniących przed upadkiem z wysokości: urządzeń kotwiczących, linek bezpieczeństwa, amortyzatorów włókienniczych, urządzeń samohamownych i samozaciskowych oraz uprzęży i sprzętu do nadawania pozycji podczas pracy na wysokości. Zostanie zamieszczony również przykład dodatkowych badań, wykraczających poza zakres standardowy, odnoszących się do problematyki zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości.

Świadomość i jakość stosowania środków przed upadkiem z wysokości – najlepsze praktyki

Rafał Włodarczyk; Pilkington Automotive Poland

Celem projektu było zabezpieczenie prac na wysokości na dachu fabryki Pilkington Automotive Poland w Sandomierzu. Na etapie budowy hali o powierzchni prawie 40 000 m2 w dachu zainstalowane zostały świetliki wykonane z poliwęglanu. Zamontowano ponad 2 000 sztuk świetlików w jednej płaszczyźnie z blachą trapezową. Wytrzymałość materiału przez 20 lat została znacznie osłabiona poprzez działanie czynników atmosferycznych. Obecnie przebywanie na dachu stwarzało duże ryzyko upadku do środka hali w momencie stanięcia na świetlik i to było głównym powodem decyzji o wdrożeniu profesjonalnego zabezpieczania. Po analizie zagrożeń, rodzaju prac wykonywanych na dachu oraz konstrukcji dachu podjęta została decyzja o sposobie zabezpieczenia. Wybrany został system linowy Uniline RoofSafe. Zainstalowano w sumie 2 600 metrów linki (8 mm) ze stali nierdzewnej, która do powierzchni dachu została zamontowana przy użyciu 250 punktów asekuracyjnych (kotw). Przypięcie użytkowania do systemu bezpieczeństwa odbywa się poprzez zastosowania urządzenia specjalistycznego UniGrab. Dodatkowo w miejscach wyjścia drabinami zewnętrznymi na dach zamontowano bariery zabezpieczające przed możliwością upadku.

Praca na wysokości, dostęp linowy, pasek czteropunktowy – polskie wymagania a wymagania użytkowników

Jan Lipiarski, Wertykal Sp. z o.o.

Przegląd obecnie obowiązujących na świecie uregulowań w zakresie ochrony przed upadkiem z wysokości

Petr Janoszek, 3M Środkowo-Wschodnia Europa, Bliski Wschód i Afryka

W referacie autor zaprezentuje obowiązujące na świecie wymagania dotyczące ochrony przed upadkiem z wysokości. Poruszy kwestie różnic w tych wymaganiach, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru tzw. nowych krajów UE. Zaprezentuje nieco szczegółowiej uregulowania w krajach spoza UE, a mogących być wzorcem w tym zakresie. Istotna część będzie poświęcona wymogom stawianym pracownikom i trenerom w zakresie szkoleń BHP w odniesieniu do pracy na wysokości.

Pokaz akcji ratunkowej po upadku z wysokości – JRGH KGHM Polska Miedź S.A.

Oddział Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego odpowiada za bezpieczeństwo pracjących w KGHM Polska Miedź S.A. zarówno pod, na ziemi jak i nad ziemią, a także pod wodą. Jest on stale gotowy do akcji ratunkowych. Ratownicy w ciągu 10–15 minut od chwili wezwania drogą na powierzchni oraz w ciągu 20–30 minut dołem kopalni, docierają do najdalej od szybu położonego oddziału górniczego. JRGH zatrudnia 114 osób, w tym 79 strażaków oraz 14 zawodowych ratowników górniczych. Ich pracę stale wspomaga ok. 400 doskonale wyszkolonych ochotników. W ramach JRGH działają sekcje specjalistyczne. Jedną z nich są ratownicy wysokościowi, szkoleni przez ratowników z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (pogotowie do prac w wyrobiskach pionowych i o dużym nachyleniu). Ratownicy wysokościowi prowadzą między innymi prace profilaktyczne polegające na czyszczeniu zbiorników retencyjnych, szybików i kontroli obudowy. Siłą JRGH są ćwiczenia i manewry. 10.10. 2017 uczestnicy konferencji Działu Badań i Rozwoju „Bezpieczna i świadoma praca na wysokości” będą mogli na własne oczy podziwiać możliwości tej jednostki.

DO-POBRANIA-Bezpieczna_praca_na_wysokosci.pdf (192 pobrania)