CELE STOWARZYSZENIA

Grupa entuzjastów ze Śląska zwołała w dniu 03.04.1993 roku Zjazd Założycielski Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Katowice. Przewodniczył tej grupie Andrzej Sikorski – pierwszy prezes. Kolejni prezesi to: Maria Stelmachowicz, Halina Grześkiewicz, Feliks Żogała i obecnie Beata Kaczmarek (jednocześnie sekretarz Zarządu Głównego OSPSBHP).


R.B.

W skład Zarządu Oddziału wchodzą obecnie: Beata Kaczmarek (prezes), Stefan Jastrzębski i Feliks Żogała (wiceprezesi), Anna Radomska (skarbnik), Jadwiga Piotrowska (sekretarz) oraz członkowie – Klaudia Orlean, Andrzej Pakura, Waldemar Walkiewicz. Katowicki Oddział OSPSBHP będzie już sobie liczył niedługo okrągłe 25 lat, podobnie jak całe Stowarzyszenie. Dodajmy, że pierwszym prezesem Zarządu Głównego OSPSBHP był Wacław Gudalewicz.

Katowicki Oddział OSPSBHP posiada obecnie około 220 członków i ciągle ich przybywa. Należy on do jednych z najliczniejszych oddziałów w kraju. Jego misją jest tworzenie prawnych, organizacyjnych oraz ekonomicznych warunków dla działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy. Cele katowickiego Oddziału OSPSBHP określa Statut. Zapisano w nim, że celami Stowarzyszenia są: tworzenie organizacyjnych, prawnych oraz funkcjonalnych warunków dla integracji pracowników służby BHP; reprezentacja i obrona interesów zawodowych i społeczno-prawnych członków Stowarzyszenia; popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy; wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno-organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy; dbałość o zachowanie godności pracownika służ-by bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzeganie zasad etyki zawodowej; doskonalenie umiejętności i wiedzy członków.

SZKOLENIA

Dużą wagę przykłada się do ostatniego punktu Statutu – szkoleń. W ciągu roku w Oddziale odbywa się od sześciu do ośmiu spotkań szkoleniowych. Przynajmniej raz do roku ma miejsce szkolenie wyjazdowe, połączone z wizytą w ciekawym dla służby BHP miejscu. Tak na przykład 3 lutego ub.r. zorganizowane zostało w Katowicach spotkanie szkoleniowe, którego jednym z tematów było zagrożenie dopalaczami. Ciekawe było w tym zakresie wystąpienie Małgorzaty Kaczmarek z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach. Dopalacze to potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują się oficjalnie się na liście środków kontrolowanych przez usta-wę o przeciwdziałaniu narkomanii. Spożycie ich ma na celu wywołanie w organizmie jak najwierniejszego efektu narkotycznego substancji zdelegalizowanych. Środki tego rodzaju są produkowane głównie po to, aby ominąć obowiązujące zakazy antynarkotykowe, stąd ich skład chemiczny ulega ciągłej ewolucji. Ponadto producenci tego rodzaju środków nie podają ich pełnego składu chemicznego (lub wcale nie poda-ją). Dodatkowo, dopalacze wprowadza się często do obrotu jako „produkty kolekcjonerskie, nie nadające się do spożycia”, w związku z czym, z czysto formalnego punktu widzenia nie podlegały one dotąd kontroli.
Ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciw-działaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 875) zmieniła podejście do tego problemu i ułatwiła walkę z dopalaczami. Dalej jednak problem dopalaczy istnieje w naszym społeczeństwie, tym bardziej, że trudno bez specjalistycznego badania rozpoznać czy dana osoba jest pod wpływem tych środków. Objawy spożycia dopalaczy mogą być różne – obojętność, zaburzenia nastroju, złość i stany irytacji, agresja, zaburzenia ogólnoustrojowe organizmu – w tym uszkodzenie mózgu i śmierć.

ospsbhp-katowice

Dodajmy jeszcze, że 27 października ub.r. zorganizowana została, bardzo dobrze oceniona przez uczestników, konferencja poświęcona wypadkom przy pracy, w której uczestniczyli przedstawiciele kilku instytucji, w tym m.in.: PIP, ZUS, sądu pracy, prokuratury okręgowej, policji i pogotowia ratunkowego. W czasie tego spotkania wszechstronnie omówiono zagadnienie wypadkowości – w tym zagadnienia praktyczne i prawne.
Jeżeli chodzi o spotkania wyjazdowe, to zarząd katowickiego Oddziału OSPSBHP zorganizował w dniach 24 i 25 marca ub.r. szkolenie wyjazdowe, które odbyło się w CIOP-PIB w Warszawie. W pierwszej części spotkania wysłuchano prelekcji, którą prowadził dr inż. Witold Mikulski. Tematem jego wystąpienia były metody redukcji hałasu. W trakcie prelekcji poznano m.in. metodykę doboru ochronników słuchu oraz metody techniczne ograniczenia hałasu na stanowiskach pracy. W drugiej części spotkania zapoznano się z pracą Zespołu Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących CIOP-PIB. Bardzo interesująca była także wizyta w warszawskim Centrum Nauki Kopernik, którego celem jest promowanie i popularyzacja podstawowych dyscyplin naukowych. Zwiedzający poznają tutaj prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych obiektach.

W dniach 22 i 23 września ub.r. odbyło się z kolei spotkanie szkoleniowe w Ustroniu, w ośrodku wczasowym „Jawor”. W pierwszym dniu miały miejsce warsztaty, które prowadził psycholog, wykładowca uniwersytecki, Paweł Miąsek. Warsztaty poświęcone były podstawowym kompetencjom psychologicznym, jakie są przydatne w pracy specjalistów ds. BHP. Informacje przekazane podczas spotkania dotyczyły głównie przebiegu zajęć szkoleniowych. Szczególnie duży nacisk położył prelegent na problematykę zachowania pracownika w różnych warunkach środowiska pracy.

Bardzo ciekawe były też informacje dotyczące nauczania dorosłych. Podczas szkolenia osób dorosłych należy zapewnić: możliwość maksymalnej aktywności uczestników w zajęciach; opanowanie umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy do rozwiązywania praktycznych sytuacji i problemów występujących w zakładzie pracy; możliwości wykorzystania własnych doświadczeń słuchacza; połączenia praktyki z nabytą wiedzą teoretyczną. W drugim dniu wyjazdu zwiedzono zabytkowy, lecz nadal czynny browar, produkujący m.in. znane piwo „Brackie”. W trakcie pobytu w browarze, uczestnicy wyjazdu zapoznali się m.in. z zagrożeniami, które tutaj występują oraz metodami ich ograniczenia lub likwidacji. Pierwszym krokiem do osiągnięcia w browarze założonego celu jest wnikliwa ocena ryzyka zawodowego. Należy podkreślić fakt, że oprócz typowych zagrożeń środowiska pracy, ważne są tutaj jeszcze zagrożenia wybuchowe, powodowane głównie przez pył słodowy.

Trzeba podkreślić, że w spotkaniach szkoleniowych, jako wykładowcy, bardzo często uczestniczą przedstawiciele takich instytucji, jak: PIP, SANEPID, ZUS, UDT oraz przedstawiciele medycyny pracy, policji, pogotowia ratunkowego i innych.

ZAGRANICZNE WYJAZDY STUDYJNE Zagraniczne wyjazdy studyjne organizuje Zarząd Główny OSPSBHP, przy współpracy z zarządami oddziałów Stowarzyszenia. Celem tych wyjazdów jest przede wszystkim poznanie zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy w odwiedzanych krajach. Nie bez znaczenia jest także aspekt turystyczny. Do tej pory członkowie Stowarzyszenia byli w następujących krajach, kolejno: Litwa, Włochy, Czechy, Szwecja.

Ostatnio, w czerwcu ub. roku miał miejsce pobyt właśnie w Szwecji. W wyjeździe tym uczestniczyło około 60 osób z całej Polski. Dodajmy, że z katowickiego oddziału pochodziło najwięcej uczestników – 16 osób. Należy podkreślić to, że gospodarzem na miejscu była szwedzka firma EJENDALS, obecna od wielu lat na polskim rynku, która już od pokoleń specjalizuje się w produkcji i sprzedaży wysokiej jakości pro-duktów chroniących dłonie oraz stopy. Uczestnicy wyjazdu zostali przyjęci przez kierownictwo firmy w jej siedzibie, która mieści się w Leksand. Poznali oni nowatorski sposób podejścia zarządu i dozoru do nowych pracowników w firmie, w tym na etapach ich adaptacji. Mieli oni też możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem nowoczesnego magazynu składowego oraz pomieszczeniami biurowymi firmy. W magazynie interesujące było m.in. zabezpieczenie organizacyjne układnic magazynowych przed wypadkami przy pracy. W pomieszczeniach biurowych uczestnicy wyjazdu zwrócili natomiast szczególną uwagę na rozwiązania ergonomiczne, w tym na ruchomy blat stołu roboczego, co umożliwia także pracę przy komputerze w pozycji stojącej.

Należy podkreślić jeszcze fakt, że dużą pomocą służą Stowarzyszeniu firmy zagraniczne, które współorganizują wyjazdy studyjne, oprócz wspomnianej już firmy EJENDALS wymienić należy jeszcze włoską firmę FARAONE, a także Grupę ITURRI.
Mówiąc o wyjazdach zagranicznych należy wspomnieć też o efektach poznawczych. Tak na przykład, podczas pobytu w Szwecji poznano m.in. zabytki Sztokholmu (w tym Stare Miasto i zamek królewski) oraz Uppsali (w tym największą katedrę w Skandynawii, w której znajdują się groby królewskie). Dużo też można mówić o zabytkach poznanych w trakcie wcześniejszych zagranicznych wyjazdów.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Podstawowym celem katowickiego Oddziału OSPSBHP jest dalsza realizacja zapisów statutowych Stowarzyszenia. Szczególnie dużą wagę przykładać się będzie nadal do szkoleń w za-kresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii oraz prawa pracy. Jeszcze w lutym zorganizowana zostanie konferencja poświęcona ochronie danych osobowych. Na spotkaniu tym będzie też okazja do złożenia sprawozdania za rok ubiegły i przedstawienia planów na najbliższe miesiące. W marcu planowany jest dwudniowy wyjazd do Krakowa. Celem jest m.in. krakowska TAURON Arena i obiekty naukowe AGH.

W tym miejscu należy dodać, że co dwa lata katowicki Oddział OSPSBHP organizuje także dużą konferencję szkoleniową, w której uczestniczą osoby spoza Stowarzyszenia. W bieżącym roku konferencja taka odbędzie się 23 listopada, a jej temat przewodni brzmi: „Bezpieczeństwo pracy – nowe kierunki”. Spotkanie połączone będzie m.in. z obchodami 25-lecia Od-działu. Należy dodać jeszcze, że patronat medialny nad tą konferencją obejmą władze Katowic, czasopisma branżowe, a także poza branżowe.

Jest też pomysł, by jedną z przyszłych konferencji szkoleniowych zorganizować metodą „Open Space”, tzw. „Metodą Otwartej Przestrzeni”. Metoda ta polega na procesie samo-organizacji grupy – sami uczestnicy tworzą program i jego zawartość dopiero w trakcie trwania spotkania.

Na początku lipca b.r. członkowie Stowarzyszenia będą uczestniczyć w wyjeździe studyjnym do Luksemburga. Zaproszenie zostało przekazane przez firmę Du Pont. W trakcie wyjazdu jego uczestnicy poznają zakład produkcyjny firmy, uczestnicząc jednocześnie w konferencji szkoleniowej. Firma ta jako jedna z pierwszych wprowadziła u siebie system zarządzania BHP

– dodajmy, w sposób udany. Przy okazji będzie oczywiście okazja poznania ciekawych zabytków Luksemburga.