Środki bezpieczeństwa stosowane podczas sortowania odpadów

Środki bezpieczeństwa stosowane podczas sortowania odpadów

Zagrożenia, jakie mogą wystąpić w czasie wykonywania czynności związanych z gromadzeniem i sortowaniem odpadów, to zagrożenia chemiczne, bakteriologiczne oraz zagrożenia mechaniczne. W szczególności na ww. zagrożenia narażeni są pracownicy wykonujący prace związane z gospodarką odpadami. Stąd tak ważne jest zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy poprzez wykonywanie instruktaży stanowiskowych, odpowiednie oznakowanie stanowisk pracy czy odpowiedni dobór środków ochrony indywidualnej. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Nowe kryteria dla zakładów wykorzystujących materiały niebezpieczne

Nowe kryteria dla zakładów wykorzystujących materiały niebezpieczne

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U.2016.138) powoduje konieczność weryfikacji zakładów, które posiadają substancje niebezpieczne. W związku z tym może nastąpić zmiana kategoryzacji wielu zakładów o zwiększonym ryzyku (ZoZR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na zakłady o dużym ryzyku (ZoDR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Wywiad z Januszem Franczykiem – Koordynatorem BHP SITA Polska Sp. z o.o.

Wywiad z Januszem Franczykiem – Koordynatorem BHP SITA Polska Sp. z o.o.

SITA Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowej Grupy SUEZ jest wiodącym operatorem na rynku gospodarki odpadami – komunalnymi, przemysłowymi i niebezpiecznymi oraz utrzymania czystości. Oferuje kompleksowe i innowacyjne rozwiązania w tym zakresie, podejmując działania na każdym etapie procesu przetwarzania odpadów tj. począwszy od ich zbiórki, poprzez odzysk surowcowy, biologiczny i energetyczny, po ostateczne unieszkodliwianie odpadów przez spalanie lub składowanie.   Rozwiązania technologiczne i logistyczne w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami realizowane są przez Państwa w bardzo szerokim zakresie i na wielu obszarach, takich jak zbiórka odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych, zbiórka selektywna i sortowanie odpadów, recykling, odzysk surowców wtórnych, odzysk biologiczny i energetyczny, produkcja paliw alternatywnych (RDF), unieszkodliwianie odpadów przez ich spalanie lub składowanie, utrzymanie czystości w miastach zarówno zimą jak i latem, usługi asenizacyjne i usługi dla przemysłu, oczyszczanie gleb. To bardzo szeroki obszar działalności. Zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskowe i zarządzanie BHP realizowane jest przez Państwa na każdym z tych obszarów. Czy mógłby Pan przybliżyć naszym Czytelnikom jak wygląda realizacja działań z tym związanych? Kluczem jest słowo, którego użył Pan na początku pytania: kompleksowa gospodarka. Podobnie jest w zarządzaniu – podchodzimy do tego tematu kompleksowo i w sposób zrównowa- żony. Mamy wdrożony i ciągle rozwijany Zintegrowany System Zarządzania obejmujący zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy. System ten pozwala całościowo spojrzeć na wszystkie procesy zachodzące w naszej organizacji – może łatwiej będzie to przedstawić na przykładzie: jeżeli chcemy np. zatrudnić podwykonawcę na wykonanie prac budowlanych, to już na etapie zbierania ofert włączone są aspekty ochrony środowiska i BHP, aby nasz potencjalny podwykonawca znał standardy SUEZ i był przygotowany na nasze wymagania. Olbrzymim plusem, jest fakt, że koordynator procesów certyfikacji,...
Charakterystyka najczęściej stosowanych gazów technicznych

Charakterystyka najczęściej stosowanych gazów technicznych

Stosując materiały niebezpieczne pracodawca jest zobowiązany udostępnić pracownikom do stałego użytkowania karty charakterystyki tych materiałów. Karty charakterystyki są dokumentami bardzo obszernymi, zawierającymi informacje niezbędne z punktu widzenia m.in. bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i przewozu materiałów niebezpiecznych. Kontrolując zakład pracy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, warto znać właściwości najczęściej stosowanych gazów technicznych. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Zmiany w normie z zakresu znaków bezpieczeństwa. JAKIE ZNAKI EWAKUACYJNE I PPOŻ. NALEŻY STOSOWAĆ? NORMA PN CZY ISO?

Zmiany w normie z zakresu znaków bezpieczeństwa. JAKIE ZNAKI EWAKUACYJNE I PPOŻ. NALEŻY STOSOWAĆ? NORMA PN CZY ISO?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719) za umieszczenie znaków bezpieczeństwa odpowiedzialni są odpowiednio właściciele, zarządcy bądź użytkownicy budynków. Obowiązek ten spada niejednokrotnie na pracowników służb BHP. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy podczas realizacji projektów energetycznych. Część II

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy podczas realizacji projektów energetycznych. Część II

W poprzedniej części artykułu opublikowanego na łamach Przyjaciela przy Pracy (nr 01/2016) autorzy wprowadzili czytelników w obszar zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy podczas realizacji projektów energetycznych, mając na uwadze obecną sytuację w tym sektorze w Polsce, oraz swoje własne doświadczenia. Omówione zostały kluczowe zagadnienia BHP, które powinny być wzięte pod uwagę na etapie planowania projektu, tzn. składania oferty, kontraktacji firm podwykonawczych oraz analizy podpisanej umowy pomiędzy inwestorem oraz głównym wykonawcą. Ponadto zwrócono uwagę na newralgiczne obszary BHP, które trzeba przeanalizować jeśli projekt jest realizowany w ramach konsorcjum. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...