Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami – obawy pracodawców

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami – obawy pracodawców

Przepisy ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721) precyzyjnie regulują zasady zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, zarówno w kwestii dostosowania miejsc pracy, czasu ich pracy jak i wymiaru urlopów. System wspierania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami zapewnia też refundację podwyższonych kosztów ich zatrudniania (kosztów przystosowania stanowiska pracy, częściową refundację wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników). Dlaczego więc wielu pracodawców wciąż woli odprowadzać składki na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zamiast zatrudniać niepełnosprawnych pracowników? Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Wypadek przy obsłudze gilotyny

Wypadek przy obsłudze gilotyny

W listopadzie 2015 r. w zakładzie mechanicznym z terenu woj. warmińsko-mazurskiego doszło do ciężkiego wypadku przy pracy. Poszkodowany pracownik (wiek: 50 lat, 20. letni staż pracy w zakładzie), obsługujący nożyce gilotynowe do metalu, stracił kciuk, kiedy sięgnął po przecięty element. Jak stwierdził inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, który badał zdarzenie, maszyna wyprodukowana pod koniec lat 60. ubiegłego wieku nie spełniała wymagań minimalnych zarówno w zakresie oznakowania elementów sterowniczych, jak i wyposażenia w osłony zabezpieczające pracowników przed dostępem do strefy niebezpiecznej pracy noża gilotyny. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Wykonując zawartą umowę

Wykonując zawartą umowę

Niezwykle bogate jest orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące wypadków komunikacyjnych, jako wypadków przy pracy w rozumieniu przepisów ustawy wypadkowej (z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, t.j. Dz.U. 2015 poz. 1242). Starałem się choćby częściowo przedstawić je w poprzednim artykule z cyklu „Na sali sądowej”. Myślę, że warto je uzupełnić o wyrok SN, wydany w 2010 r., w sprawie wynikłej z powodu wypadku komunikacyjnego przy wykonywaniu zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Konserwacja systemów sygnalizacji pożarowej (SSP)

Konserwacja systemów sygnalizacji pożarowej (SSP)

Systemy sygnalizacji pożarowej są najważniejszym elementem automatyki pożarowej, stanowią bardzo szybką formę wykrywania pożaru i szybkiego powiadamiania o zagrożeniu.   Przeglądy techniczne i obsługa techniczna są jednym z czterech podstawowych działań mających wpływ na zapewnienie prawidłowej pracy systemu w obiekcie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719) konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, jako urządzenia przeciwpożarowego, powinna być wykonywana okresowo, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Obowiązek ten zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem nałożony jest na właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu. Instalacja sygnalizacji pożarowej od pierwszego dnia oddania do eksploatacji (niezależnie czy obiekt jest użytkowany czy nie) powinna być właściwie konserwowana. Stan gotowości instalacji w czasie eksploatacji powinien być utrzymany na poziomie wyjściowym, tj. takim jaki był w momencie oddania do eksploatacji. W czasie pracy następuje pogorszenie właściwości technicznych instalacji. Mają na to wpływ m.in.: 1.    awarie, 2.    działalność ludzi, 3 wady ukryte, 4.    wadliwy montaż, 5.    czynniki zewnętrzne trudne do przewidzenia, 6.    sabotaż. W związku z powyższym konieczne jest wdrożenie mechanizmów i czynności, które pozwolą na odtworzenie pierwotnej sprawności instalacji i urządzeń przeciwpożarowych. Należy brać także pod uwagę działania mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektu, zawierające rozbudowę, zmiany i modernizację instalacji. Po każdym takim działaniu należy sprawdzić działanie całej instalacji. Użytkownik powinien wyznaczyć osobę(-y) (nazywaną niekiedy operatorem) dyżurującą przy centrali. Jej zadaniem jest reagowanie na sygnały centrali. Osobę tę powinien przeszkolić konserwator w zakresie obsługi zgodnie z instrukcją, dostarczoną wraz z centralą (przewidzianą do zawieszenia przy centrali). Ponadto upoważniona przez użytkownika osoba powinna przeprowadzać cykliczne...
Narażenie zawodowe na hałas oraz drgania mechaniczne – miszmasz w gąszczu przepisów, czy też wyrazisty przekaz? Część I

Narażenie zawodowe na hałas oraz drgania mechaniczne – miszmasz w gąszczu przepisów, czy też wyrazisty przekaz? Część I

Ostatnio zagłębiając się w różnego rodzaju publikacje naukowe dotyczące szkodliwości oddziaływania mierzalnych czynników środowiska pracy na organizm ludzki zaciekawił mnie opublikowany raport z badań epidemiologicznych w zakresie niedosłuchu, spowodowanego zanieczyszczeniem naszego środowiska smogiem akustycznym. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Uwalnianie materiałów niebezpiecznych w środowisku pracy – klarowność tematu czy nawarstwianie się niejasności? Część II

Uwalnianie materiałów niebezpiecznych w środowisku pracy – klarowność tematu czy nawarstwianie się niejasności? Część II

Oprócz stosowania produktów chemicznych na stanowisku pracy wiele spornych kwestii budzi ich magazynowanie oraz przechowywanie w opakowaniach zastępczych. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...