Nowelizacja warunków technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Część III.

Nowelizacja warunków technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Część III.

Kolejna III część artykułu dotyczy wymagań przeciwpożarowych dla garaży, budynków inwentarskich i budynków tymczasowych. W kwestii zabezpieczenia garaży zamkniętych wprowadzone zostały zmiany stanowiące zarówno złagodzenie, jak i zwiększenie wymagań w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego. Damian Chruślak, POL-POŻ KOŁTON SP. JAWNA Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. Koszt przelewu wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Niebezpieczna zmywarka

Niebezpieczna zmywarka

Pod koniec lipca 2018 roku w smażalni ryb w miejscowości turystycznej z terenu woj. warmińsko-mazurskiego doszło do porażenia prądem elektrycznym pracownicy obsługującej zmywarkę do naczyń. Poszkodowana w wyniku tego zdarzenia przewróciła się i straciła przytomność. Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, który badał zdarzenie stwierdził, że przyczyną wypadku było uszkodzenie maszyny skutkujące przebiciem i pojawieniem się napięcia na obudowie. Jacek Żerański Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. Koszt przelewu wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Samodzielna ocena i dwuinstancyjność

Samodzielna ocena i dwuinstancyjność

„W orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowany jest pogląd, że organ nie ma prawa samodzielnej oceny dokumentacji lekarskiej, prowadzącej do odmiennego rozpoznania schorzenia. związanie to wynika z tego, że orzeczenie lekarskie stanowi jedyny wiarygodny środek dowodowy służący stwierdzeniu choroby zawodowej w rozumieniu art. 235.1 k.p., jeśli nie budzi wątpliwości w świetle pozostałych dowodów. organy administracji są związane ustaleniami orzeczeń diagnostycznych i nie dysponując przeciwdowodami, które mogłyby orzeczenia te podważyć, nie mają w tym zakresie podstaw do przyjęcia, że rzeczywisty stan zdrowia skarżącego kształtuje się odmiennie od wyników badań stanowiących podstawę orzeczeń lekarskich.” Andrzej Dobrzyński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. Koszt przelewu wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Zdarzenia wypadkowe w teorii i praktyce

Zdarzenia wypadkowe w teorii i praktyce

Zdarzenia wypadkowe związane z wykonywaną pracą zwykle dzieli się na urazowe i bezurazowe. Wśród zdarzeń wypadkowych, tzw. urazowych, wyróżnia się: wypadek przy pracy, wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy oraz wypadek w drodze do/lub z pracy. z kolei do zdarzeń wypadkowych bezurazowych zalicza się zdarzenia potencjalnie wypadkowe (prawie wypadkowe). definicja wypadku przy pracy, zgodnie z ustawą z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwanej ustawą „wypadkową” (t.j. w dz. U. z 2018 r., poz.1376 – art. 3) jest następująca: za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Ryszard Bryła Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. Koszt przelewu wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Lakiernik tworzyw sztucznych – zagrożenia na stanowisku pracy

Lakiernik tworzyw sztucznych jest pracownikiem produkcyjno-usługowym. Praca w tym zawodzie jest wykonywana zarówno w dużych zakładach produkcyjnych, jak również w małych firmach usługowych. Przepisy prawa nie nakładają szczególnych wymagań dotyczących przygotowania zawodowego i kwalifikacji pracownika. Justyna Wolanin, Stanisław Wolanin Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. Koszt przelewu wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ocena ryzyka zawodowego dla pracownika administracyjno-biurowego

Ocena ryzyka zawodowego dla pracownika administracyjno-biurowego

Charakterystyka stanowiska pracy Pracownik administracyjno – biurowy: – załatwia bieżące sprawy organizacyjne, zlecone przez kierownictwo firmy i wynikające z przydziału obowiązków; R.B. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. Koszt przelewu wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...