Bój o szatnię

Bój o szatnię

Bój o szatnię – tak można by nazwać trwający ponad dwa lata toczący się na drodze administracyjnej i sądowej spór o to, jak należy interpretować przepisy w sprawie warunków, w jakich pracują ludzie. Różne są przepisy: Polskie Normy i normy branżowe, rozporządzenia ministerialne, załączniki do rozporządzeń oraz najważniejsze – art. 207 kodeksu pracy i dalsze jego przepisy, określające podstawowe obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy (wraz z jego odpowiedzialnością za stan BHP). Andrzej Dobrzyński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Kryteria przestrzenne, czasowe i funkcjonalne

Kryteria przestrzenne, czasowe i funkcjonalne

Przypomnijmy: w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (ustawa wypadkowa) – zdarzenie będące wypadkiem przy pracy zostało zdefiniowane przy pomocy czterech elementów: nagłości, przyczyny zewnętrznej, związku z pracą, skutku w postaci urazu lub śmierci. Z kolei, zgodnie z art. 57 b ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypadek w drodze do lub z pracy, to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł do ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Andrzej Dobrzyński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Współdziałająca przyczyna zewnętrzna

Współdziałająca przyczyna zewnętrzna

Był słoneczny, majowy dzień. Pierwszy słoneczny po kilku dniach opadów. Temperatura powietrza sięgała prawie 25° Celsjusza. We wczesnych godzinach popołudniowych było parno i duszno. Na boisku sportowym we wsi B. uwijali się pracownicy urzędu gminy. Przygotowywali boisko na imprezę „Majówka Samorządowa”. Zadanie: rozwieszenie banerów reklamowych na siatkach okalających boisko. W tych czynnościach uczestniczył także Wiesław R., gminny inspektor do spraw gospodarki gruntami i nieruchomościami. Andrzej Dobrzyński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ważna data

Ważna data

„Przyczyna wypowiedzenia warunków pracy i płacy musi istnieć w dacie dokonywania wypowiedzenia zmieniającego. Późniejsza zmiana okoliczności nie wpływa na ocenę zmiany wypowiedzenia. Zatem utrata przez pracownika zdolności do pracy na danym stanowisku zaistniała po złożeniu przez pracodawcę oświadczenia woli o wypowiedzeniu zmieniającym, nie czyni tego wypowiedzenia uzasadnionym, jak i odzyskanie przez pracownika w toku procesu sądowego zdolności do poprzednio wykonywanej pracy, nie oznacza bezzasadności wypowiedzenia.” Andrzej Dobrzyński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Brak adnotacji w protokóle powypadkowym

Brak adnotacji w protokóle powypadkowym

Artykuł 435 § 1 kodeksu cywilnego dotyczy odpowiedzialności pracodawcy na zasadzie ryzyka. Przepis ten wyłącza tę odpowiedzialność tylko wtedy, gdy szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej lub wyłącznie z winy poszkodowanego (w oma-wianym poniżej wypadku – pracownika) albo osoby trzeciej, za którą pracodawca nie ponosi odpowiedzialności. Przypomnę, że w artykule pt. „Ryzyko pracodawcy” opublikowanym w „Przyjacielu przy Pracy” w nr. 02/2017 omawiałem problem ryzyka pracodawcy w innym aspekcie – niedopuszczenia pracownika do pracy w sytuacji, gdy utracił możliwość wykony-wania pracy na dotychczasowym stanowisku a wyraża gotowość do pracy na innym. W tym artykule natomiast przedstawiam stanowisko Temidy w sytuacji, gdy w protokóle wypadkowym zabrakło stwierdzenia, że poszkodowany pracownik w jakikolwiek sposób naruszył zasady bezpieczeństwa pracy. Andrzej Dobrzyński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Choroba zawodowa: współistnienie czynników pozazawodowych

Choroba zawodowa: współistnienie czynników pozazawodowych

Istotą sporu, który zaistniał pomiędzy Teofilą Z. a organami inspekcji sanitarnej w sprawie uznania jej choroby za chorobę zawodową, był związek pomiędzy czynnikami warunkującymi wystąpienie choroby zawodowej a chorobą zawodową. Andrzej Dobrzyński Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...