Ewidencja czasu pracy

Ewidencja czasu pracy

Zgodnie z artykułem 149 § 1 kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek prowadzić ewidencje czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z praca. pracodawca ma obowiązek udostępnić ją pracownikowi na jego żądanie. ustawodawca wprowadzając obowiązek ewidencji czasu pracy wskazał na obowiązkowy jej zakres. Nie ustalił jednak wzoru karty ewidencji czasu pracy pracownika. dr Agnieszka Różańska – Prawdzik, prawnik SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Właściwość sądu pracy w postępowaniach dotyczących wypadków przy pracy

Właściwość sądu pracy w postępowaniach dotyczących wypadków przy pracy

Do obowiązków pracodawcy należy m.in. ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosowanie odpowiednich środków zapobiegających podobnym wypadkom (art. 234 § 1 kodeksu pracy)¹. Ten tryb został ustalony na podstawie delegacji kodeksowej w rozporządzeniu rady Ministrów z 2009 r.² Na postawie § 11 poszkodowany, a w przypadku jego śmierci, jego rodzina mają prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym, o czym zespół powypadkowy jest obowiązany pouczyć zainteresowanych. Krzysztof Rogoziński, główny specjalista ds. BHP, ekspert SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Świadectwa pracy po zmianach

Od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe zasady wydawania świadectw pracy (art. 97 kodeksu pracy). Zmiana ta została uchwalona w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. 2016 poz. 2255). Ponadto uchylone zostało rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. Zastąpiło je rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. poz. 2292). Justyna Lenczewska, radca prawny Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ochrona przedemerytalna a zmiana wieku emerytalnego od 1 października 2017r.

Ochrona przedemerytalna a zmiana wieku emerytalnego od 1 października 2017r.

Zgodnie z art. 39 kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Przepisu tego nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (art. 40 k.p.) oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 41¹ k.p.). dr Agnieszka Różańska – Prawdzik, prawnik SEKA S.A.   Przewidziana w art. 39 k.p. ochrona pracownika przed wypowiedzeniem umowy o pracę rozciąga się także na wypowiedzenie warunków pracy i płacy pracownika. Wyjątki od tej ochrony znajdują się także w art. 43 k.p. Niezależnie jednak od przepisów kodeksu pracy, pewne zmiany dotyczące ochrony zawarte są w przepisach ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. w Dz.U. z 2016 r. poz. 1474), która to ustawa dotyczy praco- dawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. W dniu 16 listopada 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 38). Według wyżej wymienionej ustawy, ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn, ze wskazanymi zastrzeżeniami. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 października 2017 r. W ustawie tej przewidziane są przepisy przejściowe. Dotyczą one różnych kwestii, np. zapewnienia, że przepisy tej ustawy nie naruszają praw i obowiązków osób, które nabyły prawo do świadczeń określonych...
Wypadek w drodze do pracy i z pracy, przy pracy czy wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy?

Wypadek w drodze do pracy i z pracy, przy pracy czy wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy?

Odpowiedź na pytanie zawarte w tytule ma niebagatelne znaczenie dla osób poszkodowanych w zdarzeniu, które może zostać różnie zakwalifikowane. ubezpieczony pracownik, który uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy nie ma prawa do świadczeń z ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych¹ (zwana dalej „ustawą wypadkową”), tylko z dużo mniej korzystnej dla poszkodowanego pod względem finansowym ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń Społecznych². Andrzej Czerczak, główny specjalista ds. BHP, ekspert SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Termin złożenia odwołania do sądu pracy po zmianach

Z dniem 1 stycznia 2017 r. uległy zmianie terminy na złożenie odwołania do sądu pracy od otrzymanego przez pracownika wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy o pracę – art. 264 kodeksu pracy (t.j. w Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.). Justyna Lenczewska, radca prawny Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...