Monitoring jako jeden ze środków technicznej kontroli pracownika

Monitoring jako jeden ze środków technicznej kontroli pracownika

W związku z pojawieniem się regulacji dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) zmieniły się bądź zostały wprowadzone nowe przepisy w wielu ustawach. jedną z ustaw, do której zostały wprowadzone zmiany jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy. W związku z powyższym dnia 25 maja 2018 roku został wprowadzony do kodeksu pracy (dalej k.p.) artykuł 22² oraz artykuł 22³ regulujący kwestie monitoringu jako szczególnej formy przetwarzania danych osobowych pracowników. Patrycja Bajno, Dział Prawny, SEKA S.A.. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Obowiązki ppoż. w umowie najmu – dlaczego to dobry pomysł?

Obowiązki ppoż. w umowie najmu – dlaczego to dobry pomysł?

Umowa najmu w polskim prawie cywilnym jest umową, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do używania najemcy na czas oznaczony lub nieoznaczony w zamian za wynagrodzenie w postaci czynszu płaconego przez najemcę. przedmiotem najmu często są nieruchomości, w postaci całych obiektów budowlanych lub ich części, to jest wydzielonych powierzchni handlowo-magazynowych lub poszczególnych kondygnacji. Wynajmujący ma obowiązek wydania najemcy rzeczy w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywania go w odpowiednim stanie przez cały czas trwania umowy na swój koszt. mł. bryg. w st. spocz. mgr inż. Piotr Zawisza, ekspert SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Urlop na żądanie w praktyce

Obowiązujące przepisy dają pracownikowi możliwość skorzystania z 4 dni w roku kalendarzowym z urlopu na żądanie. pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu na żądanie pracownika w terminie jaki pracownik wskazuje. Takie zgłoszenie pracownik powinien dokonać najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy (art. 1672 k.p.). roczny wymiar urlopu na żądanie to 4 dni i jest on niezależny od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w stosunku pracy kolejno w danym roku (art. 1673 k.p.). Wymiar tego urlopu wliczany jest do ogólnego wymiaru urlopu wypoczynkowego należnego pracownikowi w danym roku kalendarzowym, czyli 20 bądź 26 dni. Justyna Lenczewska, radca prawny, pracownik Państwowej Inspekcji Pracy Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Ustawa o społecznej inspekcji pracy – wątpliwości zgłoszone do Trybunału Konstytucyjnego

Ustawa o społecznej inspekcji pracy – wątpliwości zgłoszone do Trybunału Konstytucyjnego

Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy reguluje prawa, obowiązki społecznych inspektorów pracy, a także ich sposób organizacji. Powstała w celu zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych. Patrycja Bajno, Dział Prawny, SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Współpraca pracodawców i koordynacja działań w obszarze BHP

Współpraca pracodawców i koordynacja działań w obszarze BHP

Sprawność i efektywność działań współczesnych przedsiębiorstw coraz częściej wymaga wsparcia przez osoby nie zatrudnione w zakładzie pracy. Outsourcing pracowniczy jest jedną z najpopularniejszych form optymalizacji kosztów w biznesie. zadania dotychczas realizowane własnym zasobami zleca się innym firmom specjalizującym się w świadczeniu danych usług. Tomasz Weckwerth, główny specjalista ds. BHP, ekspert SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Choroba a urlop wypoczynkowy

Co do zasady urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów bądź na wniosek pracownika za zgodą pracodawcy w uzgodnionym terminie. Niemniej w praktyce dochodzi do sytuacji, kiedy to pracownik na skutek choroby nie może rozpocząć urlopu wypoczynkowego w zaplanowanym i uzgodnionym z pracodawcą terminie bądź rozpoczęty urlop zostaje przerwany przez chorobę. Co w takiej sytuacji? Justyna Lenczewska, radca prawny, pracownik Państwowej Inspekcji Pracy Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...