E-learning jako nowoczesna forma edukacji

E-learning jako nowoczesna forma edukacji

We współczesnym świecie Internet stał się stałym elementem życia ludzi i nikt już chyba nie wyobraża sobie codziennego funkcjonowania bez korzystania z nowoczesnych środków przekazu. Wraz z postępem w dziedzinie cyfryzacji i technologii, zmieniło się także oblicze edukacji. Powstała nowoczesna forma uczenia się, zdalna edukacja, wykorzystująca wszelkie dostępne media elektroniczne, czyli e-learning. Wioletta Pęcak, Team Prevent Poland Sp. z o.o. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. Koszt przelewu wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Sprzątaczka biurowa – zasady biezpiecznej pracy

Bezpieczne wykonywanie obowiązków przez pracownika sprzątającego wiąże się z zapewnieniem przez pracodawcę właściwych warunków pracy oraz odpowiedniej postawy pracobiorcy zajmującego się sprzątaniem powierzchni biurowych. Mimo, iż wykonywanie usług sprzątających w pomieszczeniach biurowych różni się znacznie od świadczenia z pozoru tych samych czynności realizowanych w zakładzie przemysłowym czy w gospodarstwie rolnym, nie można stawiać znaku równości między sprzątaczką biurową a pracą biurową. Sebastian Kryczka Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. Koszt przelewu wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP – jak dokonać słusznego wyboru?

Szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP – jak dokonać słusznego wyboru?

Przeprowadzanie szkoleń okresowych BHP jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy i nie należy dopuszczać pracowników do pracy bez okresowo aktualizowanej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Aktem prawnym, który nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest kodeks pracy. Dominika Rozmus, Team Prevent Poland Sp. z o.o. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Prawidłowa organizacja pracy przed monitorem ekranowym z uwzględnieniem kompetencji kontrolnych inspektora pracy

Praca przy użyciu komputera sprzężonego z monitorem ekranowym mimo, iż nie zaliczana do prac szczególnie niebezpiecznych charakteryzuje się swoistymi zagrożeniami. Ich redukcja jest możliwa poprzez właściwą organizację stanowiska pracy oraz czasu pracy. Obowiązki pracodawców związane z prawidłowym zapewnieniem warunków pracy pracownikom, którzy komunikują się z komputerem za pośrednictwem monitorów ekranowych weryfikowane są przez inspektorów pracy. Sebastian Kryczka Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Styl życia pracowników a budowanie postaw prozdrowotnych w miejscu pracy

Styl życia pracowników a budowanie postaw prozdrowotnych w miejscu pracy

Styl życia jest tym czynnikiem, który w największym stopniu warunkuje zdrowie człowieka (przytaczając koncepcję pól zdrowia lalonde). pojęcie stylu życia nie ma jednej jasnej definicji, jednak można go rozpatrywać w kategoriach społecznych, jak i jednostkowych. jest to dość złożony konstrukt, który uwarunkowany jest m.in. procesem socjalizacji, uwarunkowaniami kulturowymi, czynnikami społeczno-ekonomicznymi czy też cechami osobowościowymi. Względnie trwałe wzory zachowań wyrażające styl życia mogą ulegać zmianom pod wpływem doświadczeń jednostki i to daje pole do popisu wszystkim tym, którzy zajmują się promocją zdrowia i edukacją zdrowotną, które to mają umacniać potencjał zdrowotny pracowników w miejscu pracy. Wioleta Kojzar, Team Prevent Poland Sp. z o.o. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Kontrola chemikaliów – REACH

Kontrola chemikaliów – REACH

W tym roku mija 11 lat od momentu wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (dalej: ECHA). pomimo tego, że nie jest to nowe rozporządzenie, gospodarowanie chemikaliami wciąż przysparza ich użytkownikom nie lada trudności. Co więcej, mnogość regulacji prawnych nie wynika wyłącznie z REACH-a, ale również z ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. w Dz.U. z 2018 r. poz. 143) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (dalej: CLP). Sylwia Stankowska, Team Prevent Poland Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...