Styl życia pracowników a budowanie postaw prozdrowotnych w miejscu pracy

Styl życia pracowników a budowanie postaw prozdrowotnych w miejscu pracy

Styl życia jest tym czynnikiem, który w największym stopniu warunkuje zdrowie człowieka (przytaczając koncepcję pól zdrowia lalonde). pojęcie stylu życia nie ma jednej jasnej definicji, jednak można go rozpatrywać w kategoriach społecznych, jak i jednostkowych. jest to dość złożony konstrukt, który uwarunkowany jest m.in. procesem socjalizacji, uwarunkowaniami kulturowymi, czynnikami społeczno-ekonomicznymi czy też cechami osobowościowymi. Względnie trwałe wzory zachowań wyrażające styl życia mogą ulegać zmianom pod wpływem doświadczeń jednostki i to daje pole do popisu wszystkim tym, którzy zajmują się promocją zdrowia i edukacją zdrowotną, które to mają umacniać potencjał zdrowotny pracowników w miejscu pracy. Wioleta Kojzar, Team Prevent Poland Sp. z o.o. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Kontrola chemikaliów – REACH

Kontrola chemikaliów – REACH

W tym roku mija 11 lat od momentu wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (dalej: ECHA). pomimo tego, że nie jest to nowe rozporządzenie, gospodarowanie chemikaliami wciąż przysparza ich użytkownikom nie lada trudności. Co więcej, mnogość regulacji prawnych nie wynika wyłącznie z REACH-a, ale również z ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. w Dz.U. z 2018 r. poz. 143) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (dalej: CLP). Sylwia Stankowska, Team Prevent Poland Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Bezpieczeństwo w firmie świadczącej usługi sprzątające w szpitalu

Przemysł sprzątający zatrudnia dużą liczbę ludzi we wszystkich sektorach gospodarki: od biur, fabryk, szkół, szpitali, sklepów po samoloty. podobnie jak w wielu branżach, pracownicy branży sprzątającej napotykają szereg zagrożeń. pracownicy mogą być narażeni na potencjalnie niebezpieczne chemikalia, mogą zostać poproszeni o współpracę z urządzeniami, które mogą stanowić zagrożenie i mogą zostać poproszeni o wykonanie różnych zadań, które mogą spowodować obrażenia lub choroby, jeśli nie zostaną wykonane prawidłowo. ponadto samo środowisko fizyczne, w którym wykonywane są usługi sprzątania, może stanowić zagrożenie. Norbert Szymkiewicz Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Stosowanie nowoczesnych metod prowadzenia szkoleń w standardowej formie szkoleń stacjonarnych

Stosowanie nowoczesnych metod prowadzenia szkoleń w standardowej formie szkoleń stacjonarnych

Analizując historię kształcenia i wychowania na przestrzeni czasów widzimy, że człowiek nieustannie poszukuje najlepszych i najefektywniejszych metod przyswajania wiedzy. Początkowo w naturalny sposób wiedza była pozyskiwana przez naśladownictwo i obserwację ludzi bardziej doświadczonych. W obecnym świecie szybkiego postępu technologicznego, ilość koniecznej do pozyskania wiedzy wzrasta, w przeciwieństwie do czasu przeznaczonego na ten proces. Prowadzone są liczne badania dotyczące ludzkiego potencjału oraz zróżnicowania w tym zakresie ze względu na indywidualne predyspozycje, czy chociażby wiek. Badanie wpływu stosowanych metod kształcenia na osiągnięte efekty coraz częściej staje się podstawą do zmian organizacyjnych szkoleń w wielu branżach. Dominika Rozmus, Team Prevent Poland Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Ekonomia BHP – korzyści finansowe

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach jest zasadniczo związane z zasadami organizacji danej działalności. Wymiar ekonomiczny dodaje podejście optymalizacyjne. podejście o charakterze nieekonomicznym zazwyczaj zakłada, że zdrowie i bezpieczeństwo mają swoją wartość wewnętrzną, która na przykład stanowi podstawę zasady „zero wypadków”. podejście ekonomiczne przyjmuje bardziej względne stanowisko, podkreślając, że zasoby są zawsze ograniczone i zawsze muszą być racjonowane. Z tego punktu widzenia nawet życie i zdrowie muszą być porównywane z innymi wartościami, a zasoby muszą być odpowiednio rozdzielone. Norbert Szymkiewicz Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...

Niedostatki współczesnych systemów ewakuacji

W kontekście uwagi poświęcanej przemysłowi 4.0 oraz intensywności poszukiwań metod automatyzacji produkcji, niepokój musi budzić brak merytorycznej dyskusji dot. zwiększania bezpieczeństwa pracowników podczas ewakuacji. dr inż. Karolina Kozłowska, prezes zarządu Smart Technology Group Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...