Spis artykułów miesięcznika „Przyjaciel przy Pracy” – rok 2016

ico-pdf

STYCZEŃ/2016

Lp. Dział Tytuł artykułu Autor
1 Temat z okładki Wypadki na budowach Jacek Żerański
2 Wywiad Wywiad z Józefem Witczakiem, Wiceprezesem Zarządu Głównego oraz Prezesem Oddziału Radom OSPSBHP Redakcja
3 Zarządzanie BHP Piaskowanie – tematyczna lista kontrolna Amelia Przybyła

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania
i Organizacji “SYSTEM ” Sp. J

4 Zarządzanie BHP Zarządzanie bezpieczeństwem pracy podczas realizacji projektów energetycznych. Część I Adam Mierzwiński

Karol Lewandowski

5 Prawo BHP w budownictwie Franciszek Małysz
6 Prawo Nowelizacja kodeksu pracy – łączenie urlopu rodzicielskiego
z pracą
Kamil Madejski

Prawnik SEKA S.A

7 Prawo Wytyczne dotyczące oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników zawierających substancje lub mieszaniny stwarzające zagrożenie Krzysztof Zamajtys

Główny Specjalista ds. BHP

ekspert SEKA S.A.

8 Ryzyko zawodowe Ocena ryzyka zawodowego dla prac przy maszynach
i urządzeniach rolniczych
Redakcja
9 BHP w praktyce Środki ochrony roślin – zagrożenia Justyna Wolanin

Stanisław Wolanin

10 Ochrona przeciwpożarowa Magazynowanie substancji łatwopalnych Jacek Szczepanik

Wiceprezes Denios sp. z o.o.

11 Na sali sądowej Stan nietrzeźwości: okoliczności konkretnej sprawy Andrzej Dobrzyński
12 Wypadki Upadek poszkodowanego ze skrzyni ładunkowej ze skutkiem śmiertelnym Elżbieta Kowalska
13 [Nie]pełnosprawni w pracy Wybrane wymogi i zasady przystosowania stanowiska pracy dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności Justyna Wolanin

Stanisław Wolanin

LUTY/2016

1 Temat z okładki Bezpieczeństwo pracy przy pracach spawalniczych Mirosław Janasz, AZZ WSI Sp. z o.o.
2 Wywiad Wywiad z Michałem Górskim, Prezesem Zarządu Instytutu Technologii Tekstylnych CERTEX Spółka z o.o. Redakcja
3 Zarządzanie BHP Maszyny rolnicze – tematyczna lista kontrolna Amelia Przybyła, Biuro Usług Doskonalenia, Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
4 Zarządzanie BHP System LOTO: Sposób na poprawę bezpieczeństwa pracy BRADY Polska
5 Zarządzanie BHP Szkolenia okresowe BHP w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa
w Budownictwie
Michał Wasilewski, Koordynator “Porozumienia dla Bezpieczeństwa
w Budownictwie”
6 Prawo Okulary korygujące wzrok na stanowisku pracy przy ocenie zdjęć radiologicznych Anna Słowińska
7 Prawo Nowelizacja w zakresie umów terminowych – wyjaśnienie przepisów przejściowych. Część I Konstanty Wróblewski, Dział Prawny
SEKA S.A
8 Prawo Najczęściej popełniane uchybienia w sporządzonych dokumentacjach powypadkowych – praktyczne uwagi Mieczysław Kluska, gł. spec. ds. BHP, ekspert SEKA S.A.
9 Ryzyko zawodowe Ocena ryzyka zawodowego dla prac cięcia i kształtowania blach na stanowisku operatora prasy mimośrodowej Redakcja
10 BHP w praktyce Praca stojąca – uciążliwość narzucona względami technologicznymi, czy też niewłaściwą organizacją? Część I Elżbieta Kowalska
11 Ochrona przeciwpożarowa Profilaktyka zagrożeń pożarowych podczas cięcia blach Emilian Kornobis
12 Na sali sądowej Przyczyny powstania szkody Andrzej Dobrzyński
13 Wypadki Wypadek w sortowni złomu Jacek Żerański
14 [Nie]pełnosprawni w pracy Dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników Mariusz Barczak, Fundacja „Normalna Przyszłość”

MARZEC/2016

1 Temat z okładki: BHP w ochronie środowiska Nowe kryteria dla zakładów wykorzystujących materiały niebezpieczne mł. bryg. mgr inż. Robert Muszyński
2 Temat z okładki: BHP w ochronie środowiska Środki bezpieczeństwa stosowane podczas sortowania odpadów Anna Słowińska
3 Wywiad Wywiad z Januszem Franczykiem – Koordynatorem BHP SITA Polska Sp. z o.o. Redakcja
4 Zarządzanie BHP Charakterystyka najczęściej stosowanych gazów technicznych Amelia Przybyła, Biuro Usług Doskonalenia, Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
5 Zarządzanie BHP Zarządzanie bezpieczeństwem pracy podczas realizacji projektów energetycznych. Część II Adam Mierzwiński, Karol Lewandowski
6 Prawo Nowelizacja w zakresie umów terminowych – wyjaśnienie przepisów przejściowych. Część II Konstanty Wróblewski, Dział Prawny SEKA S.A
7 Prawo Bezpieczeństwo imprez masowych Edward Kołodziejczyk, ekspert SEKA S.A.
8 Ryzyko zawodowe Ocena ryzyka zawodowego dla prac na stanowisku

konserwatora mechaniczno-biologicznej oczyszczalni

ścieków

Redakcja
9 BHP w praktyce Technologie prowadzenia prac spawalniczych – tematyka znana, ale czy aby do końca? Część I Elżbieta Kowalska
10 Ochrona przeciwpożarowa Zmiany w normie z zakresu znaków bezpieczeństwa Katarzyna Noga, POL-POŻ KOŁTON SP. JAWNA
11 Na sali sądowej Bez winy pracownika Andrzej Dobrzyński
12 Wypadki Wypadki przy pracach spawalniczych Jacek Żerański
13 [Nie]pełnosprawni w pracy Osoba niewidoma i słabowidząca w pracy Justyna Wolanin

Stanisław Wolanin

KWIECIEŃ/2016

1 Temat z okładki Zagrożenia związane z wykonywaniem zawodu ratownika medycznego Anna Słowińska
2 Wywiad Wywiad z Jolantą Krawiec – Starszym inspektorem BHP
w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
Redakcja
3 Zarządzanie BHP Bezpieczna pływalnia Justyna Wolanin

Stanisław Wolanin

4 Zarządzanie BHP Modernizacja systemu odciągu spalin jako przykład wykorzystania środków fi nansowych z funduszu wypadkowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Grzegorz Tatar
5 Zarządzanie BHP Przygotowywanie, podawanie i przechowywanie leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej – tematyczna lista kontrolna Amelia Przybyła, Biuro Usług Doskonalenia, Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
6 Prawo Materiały niebezpieczne w zakładzie pracy Franciszek Małysz
7 Prawo Podnoszenie kwalifikacji zawodowych za zgodą pracodawcy Katarzyna Bidzińska, Prawnik SEKA S.A
8 Prawo Szkolenie okresowe BHP dla stanowisk nie wymienionych bezpośrednio w treści rozporządzenia Marek Maszewski, Dyrektor Działu Nadzoru, ekspert SEKA S.A.
9 Ryzyko zawodowe Ocena ryzyka zawodowego dla ratownika medycznego Redakcja
10 BHP w praktyce Praca stojąca – uciążliwość narzucona względami technologicznymi, czy też niewłaściwą organizacją? Część II Elżbieta Kowalska
11 BHP w praktyce Myśl i pracuj bezpiecznie na przykładzie International Tobacco Machinery Poland w Radomiu (ITM Poland) Maciej Abramowicz, ITM Sp. z o.o.
12 Ochrona przeciwpożarowa Skrzynka na klucz ewakuacyjny – rozwiązanie na zamknięte

drzwi ewakuacyjne?

Katarzyna Noga,

POL-POŻ KOŁTON SP. JAWNA

13 Na sali sądowej W zaświadczeniu nie było błędu Andrzej Dobrzyński
14 Wypadki Ciężki wypadek przy produkcji betonu Jacek Żerański
15 [Nie]pełnosprawni w pracy Dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Procedury ubiegania się o refundację Mariusz Barczak,

Fundacja „Normalna Przyszłość”

MAJ/2016

1 Temat z okładki BHP w transporcie Anna Słowińska
2 Wywiad Wywiad  z dr Ewą Dębicką, Zastępcą Dyrektora

ds. Rozwoju, Pełnomocnikiem ds. Jakości Instytutu

Transportu Samochodowego w Warszawie

Redakcja
3 Zarządzanie BHP Proces certyfikacji systemów zarządzania Andrzej Kowalkow, Współwłaściciel Biura Usług Doskonalenia, Zarządzania
i Organizacji „SYSTEM ” Sp. J.
4 Zarządzanie BHP Zarządzanie bezpieczeństwem pracy podczas realizacji

projektów energetycznych. Część III

Adam Mierzwiński, Karol Lewandowski
5 Prawo Środki ochrony indywidualnej Franciszek Małysz
6 Prawo Rola zakładowej służby BHP w prawidłowym podejściu do projektowania budowy lub przebudowy obiektu budowlanego, w którym przewiduje się pomieszczenia pracy Waldemar Krupa, gł. spec. ds. BHP, ekspert SEKA S.A.
7 Prawo Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 k.p. – najistotniejsze zagadnienia Kamil Madejski, Prawnik SEKA S.A
8 Ryzyko zawodowe Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku kierowcy samochodu dostawczego Redakcja
9 BHP w praktyce Bezpieczna eksploatacja podestów ruchomych Ewa Dorobińska, Zespół Prasowy UDT , Konsultacja: Wojciech Piłatowicz, Wydział Urządzeń Transportu Bliskiego UDT
10 Ochrona przeciwpożarowa Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – wymagania, zawartość, aktualizacje Katarzyna Noga, POL-POŻ KOŁTON SP. JAWNA
11 Na sali sądowej Odpowiedzialność w zakładzie pracy Andrzej Dobrzyński
12 Wypadki Czynnik ludzki, jako determinanta zaistnienia wypadku ciężkiego podczas prowadzenia prac transportowych Elżbieta Kowalska
13 [Nie]pełnosprawni Wypadek ucznia niepełnosprawnego Justyna Wolanin

CZERWIEC/2016

1 Temat z okładki Ochrona PPOŻ pod kątem wymogów ubezpieczyciela Patrycja Nowińska, Specjalista ds. BHP, Inspektor ochrony przeciwpożarowej
2 Wywiad Wywiad ze Zbigniewem Chrzanowskim,

Koordynatorem Klastra Ratownictwa, Bezpieczeństwa,

Ochrony Ludności i Środowiska Naturalnego

Redakcja
3 Zarządzanie BHP Okresowe przeglądy maszyn i urządzeń Amelia Przybyła, Biuro Usług Doskonalenia, Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
4 Zarządzanie BHP Uwalnianie materiałów niebezpiecznych w środowisku pracy – klarowność tematu, czy nawarstwianie się niejasności ? Część I Elżbieta Kowalska
5 Prawo Zagrożenia wynikające ze stosowania materiałów spawalniczych Anna Słowińska
6 Prawo Nowelizacja ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego mgr inż. Piotr Zawisza, mł. bryg w st. spocz. ekspert SEKA S.A
7 Prawo Zawieranie umów cywilnoprawnych a domniemanie istnienia stosunku pracy Konstanty Wróblewski,
Dział Prawny SEKA S.A
8 Ryzyko zawodowe Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych na stanowisku obróbki skrawaniem metali Redakcja
9 BHP w praktyce Technologie prowadzenia prac spawalniczych – tematyka znana, ale czy aby do końca? Część II Elżbieta Kowalska
10 Ochrona przeciwpożarowa Sprzęt gaśniczy w poszczególnych typach zakładów pracy: regulacje prawne, wymagania Katarzyna Noga,
POL-POŻ KOŁTON SP. JAWNA
11 Na sali sądowej Związek z pracą nie został zerwany Andrzej Dobrzyński
12 Wypadki Ciężki wypadek przy produkcji słodyczy Jacek Żerański
13 [Nie]pełnosprawni w pracy Bezpieczeństwo niesłyszących Justyna Wolanin

Stanisław Wolanin

LIPIEC/SIERPIEŃ/2016

1 Temat z okładki (Nie)Bezpieczny tartak Justyna i Stanisław Wolanin
2 Wywiad Wywiad z Piotrem Gotowickim zajmującym Stanowisko ds. BHP w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie Redakcja
3 Zarządzanie BHP Niektóre prace z zakresu gospodarki leśnej – tematyczna lista kontrolna Amelia Przybyła, Biuro Usług Doskonalenia, Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
4 Zarządzanie BHP Wycinka drzew na terenach zamieszkałych Andrzej Smoliński
5 Zarządzanie BHP Wentylacja i klimatyzacja Emilian Kornobis
6 Prawo Skutki zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach
w których powinna być zawarta umowa o pracę
Konstanty Wróblewski, Prawnik, Ekspert prawa pracy SEKA S.A.
7 Prawo Sporządzanie dokumentacji powypadkowej po wypadku obcokrajowca Mieczysław Kluska, główny specjalista ds. BHP, ekspert SEKA S.A
8 Ryzyko zawodowe Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracownika obróbki drewna w tartaku Redakcja
9 BHP w praktyce Uwalnianie materiałów niebezpiecznych w środowisku pracy – klarowność tematu czy nawarstwianie się niejasności? Część II Elżbieta Kowalska
10 BHP w praktyce Narażenie zawodowe na hałas oraz drgania mechaniczne – miszmasz w gąszczu przepisów, czy też wyrazisty przekaz?
Część I
Elżbieta Kowalska
11 Ochrona przeciwpożarowa Konserwacja systemów sygnalizacji pożarowej (SSP) Katarzyna Noga,
POL-POŻ KOłTON SP. JAWNA
12 Na sali sądowej Wykonując zawartą umowę Andrzej Dobrzyński
13 Wypadki Wypadek przy obsłudze gilotyny Jacek Żerański
14 [Nie]pełnosprawni w pracy Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami – obawy pracodawców Mariusz Barczak,
Fundacja „Normalna Przyszłość”

WRZESIEŃ/2016

1 TEMAT Z OKŁADKI Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynach wysokiego składowania Anna Słowińska
2 WYWIAD Wywiad z Wojciechem Żurowskim, biegłym sądowym z zakresu maszyn i urządzeń przy Sądzie Okręgowym w Radomiu Redakcja
3 ZARZĄDZANIE BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa – tematyczna lista kontrolna Amelia Przybyła, Biuro Usług Doskonalenia, Zarządzania i Organizacji „SYSTEM” Sp. J.
4 ZARZĄDZANIE BHP Przemysł spożywczy – najpoważniejsze zagrożenia dla pracowników Przemysław Rybiński
5 ZARZĄDZANIE BHP Przemysł spożywczy – technika grzewcza Jacek Szczepanik,
Wiceprezes Denios Sp. z o.o.
6 ZARZĄDZANIE BHP Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym w przemyśle odzieżowym Andrzej Smoliński
7 ZARZĄDZANIE BHP Bezpieczeństwo w szkolnych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, stołówkach i sklepikach Justyna Wolanin, Stanisław Wolanin
8 PRAWO Istota przejęcia pracowników przez innego pracodawcę 24

w trybie art. 231 kodeksu pracy

Robert Maliszewski,
Dyrektor Działu Prawnego, SEKA S.A.
9 PRAWO Uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych Mieczysław Kluska, główny specjalista ds. BHP, ekspert SEKA S.A
10 RYZYKO ZAWODOWE Ocena ryzyka zawodowego dla stanowiska magazyniera Redakcja
11 BHP W PRAKTYCE Narażenie zawodowe na hałas oraz drgania mechaniczne – miszmasz w gąszczu przepisów, czy też wyrazisty przekaz? Część II Elżbieta Kowalska
12 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Gaśnica wodna mgłowa – ekologiczna, ergonomiczna, skuteczna Katarzyna Noga,
POL-POŻ KOŁTON SP. JAWNA
13 NA SALI SĄDOWEJ Interes prawny pracownika Andrzej Dobrzyński
14 WYPADKI Postrzelony przez gwoździarkę Jacek Żerański
15 [NIE]PEŁNOSPRAWNI W PRACY Pracownik niepełnosprawny intelektualnie Justyna Wolanin, Stanisław Wolanin

PAŹDZIERNIK/2016

1 TEMAT Z OKŁADKI Pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne dla personelu pojazdów publicznego transportu zbiorowego Andrzej Smoliński
2 WYWIAD Wywiad z Patrycją Nowińską, Specjalistą ds. BHP w REMONDIS SP. Z O.O. Redakcja
3 ZARZĄDZANIE BHP Redukcja objętości odpadów w celu przygotowania do transportu – zagrożenia związane z użytkowaniem  belownicy pionowej Przemysław Rybiński
4 ZARZĄDZANIE BHP Instalacje elektryczne w przemyśle spożywczym Andrzej Smoliński
5 ZARZĄDZANIE BHP Jak zmierzyć bezpieczeństwo pracy? Adam Mierzwiński, Karol Lewandowski
6 PRAWO Praca w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy dr Agnieszka Różańska-Prawdzik,
prawnik, SEKA S.A.
7 PRAWO Zmiany w przepisach o ochronie pracy kobiet Krzysztof Rogoziński, główny specjalista ds. BHP, ekspert SEKA S.A.
8 RYZYKO ZAWODOWE Ocena ryzyka dla montera dźwigów osobowych w blokach mieszkalnych Redakcja
9 BHP W PRAKTYCE Narażenie zawodowe na hałas oraz drgania mechaniczne – miszmasz w gąszczu przepisów, czy też wyrazisty przekaz? Część III Elżbieta Kowalska
10 BHP W PRAKTYCE Gospodarka odpadami medycznymi Elżbieta Kowalska
11 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Hydranty wewnętrzne – rodzaje, zastosowanie, przepisy prawa Katarzyna Noga,
POL-POŻ KOŁTON SP. JAWNA
12 NA SALI SĄDOWEJ Granice swobodnej oceny dowodów Andrzej Dobrzyński
13 WYPADKI Upadek z wysokości przy budowie radiolatarni Jacek Żerański
14 [NIE]PEŁNOSPRAWNI W PRACY Przepisy BHP w telepracy Mariusz Barczak,
Fundacja Normalna Przyszłość

LISTOPAD/2016

1 TEMAT Z OKŁADKI BHP w zakładzie szklarskim Justyna Wolanin, Stanisław Wolanin
2 WYWIAD Wywiad z Janem Zającem, prezesem Zarządu polskiej organizacji pracodawców osób niepełnosprawnych Redakcja
3 ZARZĄDZANIE BHP Wpływ stosowania metod i technik poprawy efektywności energetycznej oświetlenia na komfort i bezpieczeństwo pracy Przemysław Rybiński
4 ZARZĄDZANIE BHP Ochraniaj swój wzrok w pracy Norbert Szymkiewicz
5 PRAWO Mobbing jako zjawisko coraz częściej identyfikowane w miejscu pracy Katarzyna Bidzińska, prawnik, Seka S.A.
6 PRAWO Właściwe określanie przyczyny zewnętrznej wypadku Mieczysław Kluska, główny specjalista ds. BHP, ekspert SEKA S.A.
7 PRAWO Bony dla pracowników a Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Justyna Lenczewska
8 RYZYKO ZAWODOWE Ocena ryzyka zawodowego dla prac kamieniarskich Redakcja
9 BHP W PRAKTYCE Ryzyko uszkodzenia oczu w wyniku uwalniania materiałów niebezpiecznych w środowisku pracy Elżbieta Kowalska
10 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Autonomiczne czujniki tlenku węgla. Jak się uchronić przed zatruciem czadem? Damian Chruślak
11 NA SALI SĄDOWEJ Miejsce i czas Andrzej Dobrzyński
12 WYPADKI Zbiorowe zatrucie amoniakiem Jacek Żerański
13 [NIE]PEŁNOSPRAWNI W PRACY Słów kilka o zakładach pracy chronionej Justyna Wolanin, Stanisław Wolanin

GRUDZIEŃ/2016

1 TEMAT Z OKŁADKI BHP w branży chemicznej Norbert Szymkiewicz
2 WYWIAD Wywiad z Rafałem Hrynykiem, przewodniczącym Zespołu ds. BHP przy organizacji Pracodawcy RP Redakcja
3 ZARZĄDZANIE BHP Utrzymanie czystości w miejscu pracy Przemysław Rybiński
4 PRAWO Czasowe powierzenie innej pracy Justyna Lenczewska
5 PRAWO Praca w niedziele lub święta dr Agnieszka Różańska-Prawdzik,
prawnik, SEKA S.A.
6 PRAWO Warunki magazynowania i sprzedaży materiałów pirotechnicznych mł. bryg w st. spocz. mgr inż. Piotr Zawisza, ekspert SEKA S.A.
7 RYZYKO ZAWODOWE Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku sprzątaczki Redakcja
8 RYZYKO ZAWODOWE Ocena ryzyka zawodowego metodą binarną dla stanowiska brukarz Andrzej Smoliński
9 BHP W PRAKTYCE Nowoczesne technologie zapewniające bezpieczeństwo w miejscu pracy Paweł Górski, Senior Application Engineer w dziale Personal Safety Division 3M Poland
10 BHP W PRAKTYCE Detektory gazów w roli podstawowych narzędzi do kreowania bezpieczeństwa na stanowisku pracy Elżbieta Kowalska
11 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA Drzwi dymoszczelne –wymagania i zastosowanie Katarzyna Noga, POL-POŻ KOŁTON SP. JAWNA
12 NA SALI SĄDOWEJ Stwierdzenie choroby zawodowej Andrzej Dobrzyński
13 WYPADKI Śmiertelny wypadek w galwanizerni Jacek Żerański
14 [NIE] PEŁNOSPRAWNI W PRACY Otwieramy pralnię chemiczną Justyna Wolanin, Stanisław Wolanin