Już wkrótce o Dyrektywie SEVESO III w Wieńcu – Zdroju

Już wkrótce o Dyrektywie SEVESO III w Wieńcu – Zdroju

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w aspekcie Dyrektywy SEVESO III to temat konferencji technicznej organizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Kujawsko – Pomorski w dniach 6-7 września w Wieńcu – Zdroju. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęła Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, natomiast sponsorem głównym został ANWIL. Na początku lipca 2012 r. Parlament Europejski przyjął Dyrektywę SEVESO III, dotyczącą kontroli zagrożeń awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi. W Polsce implementacja Dyrektywy SEVESO III odbyła się poprzez zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska, które weszły w życie z początkiem października 2015 r. Wprowadzone rozwiązania mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania zakładów przemysłowych oraz zapewnienie lepszego dostępu obywateli do informacji o ryzykach wynikających z działania instalacji przemysłowych. W zamyśle ustawodawców ma się to przyczynić do wzrostu poziomu zaufania społeczności lokalnych do zakładów produkcyjnych. Dyrektywa SEVESO III kładzie szczególny nacisk m.in. na obowiązek uwzględniania w polityce przestrzennej celów odnoszących się do zapobiegania poważnym awariom i ograniczania ich skutków poprzez kontrolę lokalizacji nowych zakładów, wprowadzanie dodatkowych środków technicznych i zabezpieczających w zakładach istniejących, a także planowanie – w bezpiecznej odległości od nich – nowych inwestycji. Tym właśnie dwóm aspektom Dyrektywy SEVESO III będzie poświęcona konferencja, organizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Kujawsko – Pomorski pod patronatem merytorycznym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Sponsorem głównym wydarzenia został ANWIL. – Program konferencji Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w aspekcie Dyrektywy SEVESO III został opracowany z perspektywy potrzeb, a także wyzwań stojących przed administracją, polskim przemysłem oraz sektorem publicznym. W zamyśle ma stanowić odpowiedź na oczekiwania zgłaszane przez przedstawicieli zakładów produkcyjnych oraz pracowników administracji publicznej, stawiających sobie za cel realizację...