Ochrona życia na placu budowy – zagrożenia i dobre praktyki zapobiegania wypadkom

Budownictwo jest branżą, w której ryzyko wystąpienia zagrożeń dla życia i zdrowia jest stosunkowo największe. Wynika tak z badania Koalicji Bezpieczni w Pracy „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce”. Równocześnie respondenci przyznali, że świadomość pracowników w tym obszarze systematycznie rośnie, warunki pacy na budowach ulegają poprawie, co potwierdza także coraz mniejsza liczba wypadków w tym sektorze. Z roku na rok obserwujemy, że liczba wypadków w branży budowlanej maleje. Według danych GUS  w pierwszym półroczu 2016 roku liczba śmiertelnych wypadków na placach budowy wynosiła 22. W ciągu całego 2015 roku było ich 69. To niemal dwa razy mniej niż pięć lat temu, kiedy to takich wydarzeń było aż 114. Szczególnie w okresie, gdy temperatury są dodatnie i ze względów technologicznych następuje okres wzmożonych prac budowlanych i remontowych, warto zrobić przegląd najlepszych przykładów. Niewątpliwie, na uwagę zasługują Standardy Prac w Budownictwie, przygotowane przez praktyków i ekspertów działających w ramach Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Dokument ten ustala środki oraz metody ograniczania i minimalizacji ryzyka związanego z pracą na budowach. Wśród najważniejszych aspektów podnoszenia bezpieczeństwa w tym obszarze wymienia się: działania mające na celu unikanie zagrożenia (planowanie i przewidywanie zagrożeń pozwalające na właściwą organizację prac, zmianę technologii); zapewnienie środków ochrony zbiorowej (takich jak wyznaczenie strefy pracy, bariery ochronne, siatki ochronne, osłony maszyn); zapewnienie środków ochrony indywidualnej. Tego typu opracowania powinny być nie tylko źródłem wiedzy i przykładem zasad, które warto wprowadzić na placach budowy, ale też swego rodzaju regulaminem. Coraz więcej firm organizuje cykliczne kampanie edukacyjne, które przypominają o tym, jak prawidłowo korzystać ze sprzętu, jakich zachowań unikać i jak kształtować swoje codzienne nawyki, żeby unikać potencjalnych zagrożeń. Doskonałym przykładem zwiększania świadomości w zakresie...