Modernizacja systemu odciągu spalin jako przykład wykorzystania środków finansowych z funduszu wypadkowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Modernizacja systemu odciągu spalin jako przykład wykorzystania środków finansowych z funduszu wypadkowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

W ramach prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek przedsiębiorcy mogą się ubiegać o otrzymanie dofinansowania na realizację działań poprawiających warunki pracy. Dofinansowanie może obejmować zarówno działania doradcze związane m.in. z opracowaniem oceny ryzyka zawodowego, wykonaniem badań środowiska pracy, jak i działania inwestycyjne związane np. z zakupem wózka jezdniowego, modernizacją systemu oczyszczania i uzdatniania powietrza w zakładzie pracy. W prezentowanym artykule przybliżymy Państwu w skrócie informacje ogólne dotyczące samego programu, jak i przykład wykorzystania dotacji ZUS w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Radomiu Sp. z o.o. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest jednym z obowiązków pracodawcy uregulowanym m.in. w Kodeksie pracy. Obowiązek ten dotyczy zarówno konieczności zapewniania pracownikom odpowiednich szkoleń, jak również odpowiedniego wyposażenia stanowisk pracy. Art. 215. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne: 1)zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.) O ile zorganizowanie dla pracowników wymaganych szkoleń, m.in. szkoleń okresowych w dziedzinie BHP nie wymaga poniesienia znacznych nakładów finansowych, o tyle np. modernizacja dotychczas stosowanego systemu oczyszczania i uzdatniania powietrza jest bardzo kosztochłonna. Z rozmów z przedsiębiorcami wynika, że potrzeby związane z zapewnieniem bezpiecznych warunków w pracy są bardzo duże. Jedynym ograniczeniem są niestety środki finansowe. Pracodawca mając często do wyboru zakup nowej maszyny, wdrożenie nowej technologii pozwalającej na zwiększenie produkcji...