Specjaliści BHP – kompetentni i wykształceni

Zwiększający się popyt na pracowników widoczny jest nie tylko w ogólnej liczbie ofert pracy, ale i w zapotrzebowaniu na konkretnych specjalistów. Zmiany zachodzące na rynku pracy, to także wyzwanie dla pracodawców, związane nie tylko z rekrutacją, ale i bezpieczeństwem pracowników. W realizacji tych zadań niezbędna jest pomoc specjalistów BHP. Praca w BHP jest definiowana jako służba i podlega zasadom opisanym w rozporządzeniach rządowych. Dotyczy to także rodzajów oraz nazw stanowisk w obszarze BHP. Stanowiska pracowników służby BHP są określane rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku pracowników BHP gradacja stanowisk także wynika ze wspomnianego rozporządzenia – najniższym stanowiskiem w obszarze BHP jest stanowisko inspektora – w przypadku którego wymagane jest wykształcenie średnie techniczne w obszarze BHP. Kolejnym stopniem jest stanowisko starszego inspektora ds. BHP posiadające co najmniej 3-letni staż pracy lub wykształcenie wyższe lub podyplomowe w zakresie BHP. Specjalistą ds. BHP może zostać osoba posiadająca wyższe wykształcenie w kierunku BHP oraz co najmniej rok pracy w służbie BHP. Kolejne stanowiska starszego specjalisty ds. BHP oraz głównego specjalisty ds. BHP związane są ze stażem pracy. – Jak pokazało badanie opinii „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2015”, które zostało zrealizowane przez Koalicję Bezpieczni w Pracy wśród polskich pracodawców, kwestie organizacji pracy związane z jej bezpieczeństwem są coraz istotniejsze – mówi Ewa Gawrysiak, Menedżer ds. Klientów Końcowych na Europę Wschodnią i Azję Centralną TenCate Protective Fabrics. – Zdecydowana większość badanych (69 proc.) uważa, że dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy ma największe znaczenie przede wszystkim dla pracowników, w drugiej kolejności dla pracodawców (17 proc.). Jednak tylko 10 proc. polskich pracodawców uważa, że...

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POPRAWY WARUNKÓW PRACY 44. edycja

W dniu 29 lutego 2016 roku na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej została ogłoszona 44. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z innymi ministerstwami, Naczelną Organizacją Techniczną, urzędami kontroli warunków pracy, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi. CEL KONKURSU Celem konkursu jest wyróżnianie tych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także opracowań naukowych, których zastosowanie przyczyniło się do poprawy warunków pracy. Konkurs promuje także projekty edukacyjne i popularyzujące tematykę bezpieczeństwa oraz ochrony człowieka w środowisku pracy. KATEGORIE KONKURSU Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane opracowania w trzech kategoriach: • kategoria A – rozwiązania techniczne i technologiczne, • kategoria B – prace naukowo-badawcze, • kategoria C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW Kategoria A – do Rad Terenowych NOT – do 31 maja 2016 r. Kategoria A, B, C – do Sekretariatu Konkursu – do 31 sierpnia 2016 r. Ocena prac zgłoszonych na Konkurs i wręczenie nagród laureatom nastąpi do 31 grudnia 2016 r. Informacje na temat Konkursu można uzyskać w Sekretariacie Konkursu Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 tel. (22) 623 36 83 e-mail: ciop@ciop.pl Regulamin konkursu RegulaminOKPWP2016.pdf (139...