Ochrona przedemerytalna a zmiana wieku emerytalnego od 1 października 2017r.

Ochrona przedemerytalna a zmiana wieku emerytalnego od 1 października 2017r.

Zgodnie z art. 39 kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Przepisu tego nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (art. 40 k.p.) oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 41¹ k.p.). dr Agnieszka Różańska – Prawdzik, prawnik SEKA S.A.   Przewidziana w art. 39 k.p. ochrona pracownika przed wypowiedzeniem umowy o pracę rozciąga się także na wypowiedzenie warunków pracy i płacy pracownika. Wyjątki od tej ochrony znajdują się także w art. 43 k.p. Niezależnie jednak od przepisów kodeksu pracy, pewne zmiany dotyczące ochrony zawarte są w przepisach ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. w Dz.U. z 2016 r. poz. 1474), która to ustawa dotyczy praco- dawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. W dniu 16 listopada 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 38). Według wyżej wymienionej ustawy, ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn, ze wskazanymi zastrzeżeniami. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 października 2017 r. W ustawie tej przewidziane są przepisy przejściowe. Dotyczą one różnych kwestii, np. zapewnienia, że przepisy tej ustawy nie naruszają praw i obowiązków osób, które nabyły prawo do świadczeń określonych...