Obradowali na temat Dyrektywy SEVESO III

Obradowali na temat Dyrektywy SEVESO III

O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w aspekcie Dyrektywy SEVESO III dyskutowali w Wieńcu-Zdroju eksperci oraz specjaliści z Państwowej Straży Pożarnej, zakładów przemysłowych, a także przedstawiciele świata nauki. Patronat merytoryczny nad dwudniową konferencją (6-7.09.2016 r.) objęła Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, natomiast sponsorem głównym został ANWIL. Wydarzenie było jednym z punktów programu Tygodnia Bezpieczeństwa, który od 5. do 10.09.2016 r. trwa we włocławskiej spółce. Na początku lipca 2012 r. Parlament Europejski przyjął Dyrektywę SEVESO III, dotyczącą kontroli zagrożeń awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi. W Polsce implementacja Dyrektywy SEVESO III odbyła się poprzez zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska, które weszły w życie z początkiem października 2015 r. Wprowadzone rozwiązania mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania zakładów przemysłowych oraz zapewnienie lepszego dostępu obywateli do informacji o ryzykach wynikających z działania instalacji przemysłowych. W zamyśle ustawodawców ma się to przyczynić do wzrostu poziomu zaufania społeczności lokalnych do zakładów produkcyjnych. Dyrektywa SEVESO III kładzie szczególny nacisk m.in. na obowiązek uwzględniania w polityce przestrzennej celów odnoszących się do zapobiegania poważnym awariom i ograniczania ich skutków poprzez kontrolę lokalizacji nowych zakładów, wprowadzanie dodatkowych środków technicznych i zabezpieczających w zakładach istniejących, a także planowanie – w bezpiecznej odległości od nich – nowych inwestycji. Tym właśnie dwóm aspektom Dyrektywy SEVESO III była poświęcona konferencja, zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Kujawsko – Pomorski pod patronatem merytorycznym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Jarosław Ptaszyński, Członek Zarządu ANWIL S.A., Dyrektor Operacyjny, witając jej uczestników powiedział: – ANWIL zdecydował się przyjąć na siebie rolę sponsora głównego wydarzenia organizowanego przez Oddział Kujawsko – Pomorski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, ponieważ kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa...