Ewidencja czasu pracy

Ewidencja czasu pracy

Zgodnie z artykułem 149 § 1 kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek prowadzić ewidencje czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z praca. pracodawca ma obowiązek udostępnić ją pracownikowi na jego żądanie. ustawodawca wprowadzając obowiązek ewidencji czasu pracy wskazał na obowiązkowy jej zakres. Nie ustalił jednak wzoru karty ewidencji czasu pracy pracownika. dr Agnieszka Różańska – Prawdzik, prawnik SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Właściwość sądu pracy w postępowaniach dotyczących wypadków przy pracy

Właściwość sądu pracy w postępowaniach dotyczących wypadków przy pracy

Do obowiązków pracodawcy należy m.in. ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosowanie odpowiednich środków zapobiegających podobnym wypadkom (art. 234 § 1 kodeksu pracy)¹. Ten tryb został ustalony na podstawie delegacji kodeksowej w rozporządzeniu rady Ministrów z 2009 r.² Na postawie § 11 poszkodowany, a w przypadku jego śmierci, jego rodzina mają prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym, o czym zespół powypadkowy jest obowiązany pouczyć zainteresowanych. Krzysztof Rogoziński, główny specjalista ds. BHP, ekspert SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Kontrola drabin w okresie ich eksploatacji

Kontrola drabin w okresie ich eksploatacji

Mimo upływu lat od nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191 poz. 1596 z późn. zm.) w kontaktach z klientami wciąż powraca temat kontroli drabin i dokumentowania tej czynności. Sprawę komplikuje niewymienienie drabin wśród maszyn w powstałym w późniejszym okresie rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. nr 199 poz. 1228 ze zm.). Marek Maszewski, główny specjalista ds. BHP, Dyrektor Działu Nadzoru SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Zmiany od 1 stycznia 2017 r. w zakresie umów zlecenia.

Zmiany od 1 stycznia 2017 r. w zakresie umów zlecenia.

W dniu 1 stycznia 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wprowadziła ona znaczące zmiany w umowach zlecenia. Najbardziej istotną zmianą oprócz wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę jest wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług. Katarzyna Bidzińska, prawnik, SEKA S.A. Aby uzyskać dostęp do treści kliknij na przycisk UZYSKAJ DOSTĘP. Następnie wybierz formę płatności (przelew lub SMS), podaj niezbędne dane i kliknij POTWIERDŹ ZAKUP. W przypadku wybrania płatności SMS będziesz musiał(a) wysłać SMS o treści AP.03PPP na numer 72068. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który będziesz musiał(a) wpisać w oznaczone pole. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Koszt przelewu lub wysłania SMS wynosi 2,46 PLN brutto. Właściciel serwisu: AGENCJA BHP-PRESS, ul. Mokra 13/19, 26-600 Radom. Reklamacje...
Sprawozdanie ZUS IWA – Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe

Sprawozdanie ZUS IWA – Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe

Zbliża się okres, kiedy pracodawcy mają obowiązek składać dokumenty rozliczeniowe, w tym w sprawie wypadków za poprzedni rok, czyli ZUS IWA. W odniesieniu do tego dokumentu możemy się natknąć na odmienne interpretacje obowiązujących przepisów prawa, których wybór może uchronić lub obciążyć zakład pracy kwotami sięgającymi nawet setek tysięcy złotych. Sławomir Wąs, główny specjalista ds. BHP, ekspert SEKA S.A. Problem dotyczy podawanej w sprawozdaniu informacji o liczbie osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Art. 3 ust.1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych1, (dalej nazywanej „ustawą wypadkową”) podaje definicję wypadku przy pracy, w której wymienia się działania pracownika mające związek z pracą. Natomiast w ust. 2 tego artykułu ustawodawca wymienił działania pracownika, gdzie mogą zaistnieć zdarzenia w innych okolicznościach i też są wypadkami, ale zrównanymi z wypadkami przy pracy „w zakresie uprawnienia do świadczeń okre- ślonych w ustawie”. Jak z powyższego widać wypa- dek (tzw. zrównany z wypadkiem przy pracy) – jest ZRÓWNANY, ale tylko w odniesieniu do świadczeń przewidzianych w ustawie. Poza tym, wymienienie tych 3 przypadków w osobnym ustępie (ust.2.), a nie wymie- nienie ich w treści ust. 1. wskazuje, że zdarzenia te nie są „wypadkami przy pracy” lecz innymi „wypadkami”. Tak stanowią przepisy ustawy odnośnie definicji i określeń używanych w ustawie wypadkowej, która jest wedle naszego prawa aktem prawnym nadrzędnym. Każdy inny akt prawny – np. rozporządzenie, instrukcja, poradnik (w tym np. autorstwa ZUS) czy interpretacja powinien – jeśli opiera się na ustawie wypadkowej – być w zgodzie z tymi ustawowymi określeniami. Dodam jeszcze, że ustawa wypadkowa w art. 27-36 szczegó- łowo reguluje zasady różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z...