Kompetentny społeczny inspektor pracy – w interesie pracodawcy

Kompetentny społeczny inspektor pracy – w interesie pracodawcy

Społeczna inspekcja pracy (SIP) jako pierwsza powinna zadbać o przestrzeganie przepisów prawa pracy, szczególnie w zakresie bhp – zanim do akcji wkroczy Państwowa Inspekcja Pracy. SIP pojawiła się w polskim prawodawstwie 67 lat temu. Nie znaczy to jednak, że – jak często bywa w przypadku relacji pracodawca-związkowcy – kwestia jej praw, obowiązków i odpowiedzialności nie budzi już żadnych wątpliwości. Aktualnie obowiązujące podstawy prawne funkcjonowania społecznej inspekcji pracy tworzą: dwa akty prawne z 1983 r. (Ustawa o społecznej inspekcji pracy i Uchwała Rady Państwa w sprawie wytycznych do działalności społecznych inspektorów pracy), Rozporządzenie z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a także uchwalony w 1974 r. i wielokrotnie nowelizowany Kodeks pracy. Polskie Normy – tylko dla chętnych Państwowy nadzór nad przestrzeganiem przez pracodawców prawa pracy, w tym przepisów bhp, sprawują przede wszystkim Państwowa Inspekcja Pracy oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna, a także – w mniejszym zakresie – m.in. Urząd Dozoru Technicznego, nadzór budowlany, urzędy górnicze czy policja i straż pożarna. To jednak, w przeciwieństwie do SIP, nadzór zewnętrzny, objawiający się najczęściej poprzez kontrolę w zakładzie pracy – planową lub będącą efektem otrzymanej skargi. Niejednokrotnie problematyczną kwestią okazują się dla społecznych inspektorów źródła wymagań prawnych dla ich działalności. Oczywiście w pierwszej kolejności powinni zwrócić się do Kodeksu pracy i innych wspomnianych wcześniej aktów, ale mogą czerpać z ogółu prawa krajowego, a także z unijnych rozporządzeń, dyrektyw i decyzji. – Podobnie zresztą jak z decyzji administracyjnych, a więc różnego rodzaju nakazów pokontrolnych i kar. Inaczej jest natomiast z Polskimi Normami – zauważa Grzegorz Brylonek, trener z Akademii EcoMS, która prowadzi m.in. szkolenia z zakresu odpowiedzialności SIP....